május 17, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Átány Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
… rendelete

A Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

 

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló, – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján, figyelemmel a Magyar köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló, 2007. évi CLXIX. törvény rendelkezéseit, az Önkormányzat 2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, Körjegyzőségre, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§

 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
•    a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
–Átány Hevesvezekény Községek  Körjegyzősége

 

 • b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
  – Napköziotthonos Óvoda
  – Általános Iskola
  – Gondozási Központ
  (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
  (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön alcímet alkotnak.

  (4) A címrendet a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai
3. §
(1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének ezen belül:

bevételi és kiadási főösszegét  307.729. 891 ezer forintban

adatok e Ft–ban

– felhalmozási jellegű bevétel 4. 600
– működési célú kiadás 293. 430
– személyi jellegű kiadásokat 93. 153
– társadalombiztosítási járulékot 29. 440
– dologi kiadásokat 55. 643
– ellátottak pénzbeli juttatása 67. 700
– felhalmozási célú kiadások 8. 300
– felhalmozási pénzeszköz átadás 1. 000
– működési pénzeszköz átadás 46. 694
– támogatások 800
– tartalék 5. 000
– létszámkeretét:

 

 

49 főben állapítja meg.

 

(2) Az önkormányzat költségvetési mérleget a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik.

Az önkormányzat bevételei

 1. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását valamint a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

 1. §

A 4. §-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, valamint a Körjegyzőség bevételeit és kiadásait a 4. sz. melléklet, az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai
6. §

A Képviselő-testület 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az engedélyezett létszámhatárokat az 5 sz. melléklet szerint állapítja meg.

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként), továbbá az Önkormányzati Hivatal és a Körjegyzőség engedélyezett létszámadatait a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 1. §

A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként (célonként) a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

 1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát    2. 000 e Ft összegben hagyja jóvá.

 1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 3. 000 e Ft összegben, állapítja meg, mely a fejlesztésekhez szükséges pályázati önerő céljára hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

 1. §

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

II.

A költségvetés végrehajtásával és módosításával
kapcsolatos rendelkezések

12.§

(1) Az éves költségvetés végrehajtását

a./    az alapító okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és szervezeti működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b./    a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c./    a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával

kell biztosítani.

(2) A költségvetési szervek a részükre e rendeletben jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül kötelesek gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és az előirányzat felhasználása csak a Képviselő-testület által jóváhagyott összegen belül történhet.

(3) A költségvetési szervek vezetői legalább negyedévente  – a Körjegyzőség költségvetési előadójával egyeztetve- kötelesek jelezni a körjegyzőnek, amennyiben az előirányzatok felhasználása az időarányos teljesítést meghaladja. Az időarányostól eltérő felhasználás okát, s megoldási javaslatát az intézményvezetőnek jelentenie kell.

(4) A körjegyző a soron következő Képviselő-testületi ülésre jelenteni köteles az időarányost meghaladó előirányzatok felhasználását és megoldási javaslatát.

(5) A Képviselő-testület a szoros gazdálkodási körülményekre tekintettel elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatása szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint s tényleges szükségletekhez igazodva kerüljön kiutalásra.

 1. §

(1)A Képviselő- Testület az önkormányzat általános és céltartaléka tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 500. 000.- Ft összegben a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 200. 000.- Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő- Testületi ülésen köteles beszámolni, ezzel egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.

14.§
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 14. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.

15.§

 

(1)A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

(2) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.

16.§
(1) A Képviselő- Testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2008. évi költségvetésben előirányzott bevételeket beszedje és a jóváhagyott kiadásokat, teljesítse.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

17.§

 

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

18.§

 

(1) A köztisztviselők illetményalapjának összege 38. 650,- Ft.

(2) A 2008. évi költségvetés személyi juttatások előirányzata tartalmazza az alábbi önkormányzati dolgozókat érintő juttatások fedezetét:

o    minden, az Önkormányzattal közalkalmazotti- és munkaviszonyban álló dolgozó részére az I. a III. és a IV. negyedévben negyedévente 6. 550. Ft értékű vásárlási utalvány, kivéve a közhasznú és közcélú munkásokat,

o    minden, az Önkormányzattal közalkalmazotti, és munkaviszonyban álló dolgozó részére:
–  természetbeni étkeztetés esetén 8. 000.- Ft,
– étkezési utalvány formájában 4. 000.- Ft értékhatárig terjedő kedvezményes étkeztetést,

o    Képviselő-testület, az önkormányzat által finanszírozott intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére az illetménynek pénzintézetnél nyitott bankszámlára, törvény által kötelezően előírt átutalásából adódó többletköltség megtérítésére biztosított támogatás éves összegét 2. 000 Ft/főben állapítja meg. Ezen összeget a 2008. május havi munkabérrel egyidejűleg kell a jogosultak részére kifizetni.

 1. §

 

Az önkormányzat 2008. évre 3. 500. 000- Ft működési célú hitel felvételét hagyja jóvá.

 1. §

 

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

Záró rendelkezések
21.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit,2008. január 1. kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Átány, 2008. január 25.

Gönczi Mihály                         Dányiné Szórád Ibolya
polgármester                               körjegyző

Written by admin.atany