RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A települési vízgazdálkodás az ivóvízellátáson, csatornázáson és szennyvíztisztításon túl tartalmazza a belterületi csapadékvíz elvezetését is. Célja ma már a települési víz- és az ahhoz kapcsolódó anyagforgalom együttes kezelése, lehetőség szerint oly módon, hogy zárt ciklusok jöjjenek létre. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében a vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés. Sajnos településünk esetében, a rendelkezésre álló fejlesztési források nem elegendőek a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés tartós megoldására, ezért pályázati forrás bevonása nélkülözhetetlen a projektben tervezett intézkedések, fejlesztések megvalósítására.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény nevesítve sorolja a helyi önkormányzati feladatkörbe a helyi vízrendezést és vízkárelhárítást. A belterületi vízrendezés jelenlegi helyzetének egyik igen súlyos problémája a már megépült művek elégtelen fenntartása, forráshiány miatt a megfelelő karbantartása, felújítása. A településfejlesztés egyik igen fontos tényezője a talajvíz, mind az építési problémáknál, mind a károk megelőzésében. A belterületi rendezés előfeltétele, hogy a külterületről a belterületi művek teljesítőképességét meghaladó túlterhelés ne jöhessen létre. Feladat tehát az is, hogy a külterületen keletkező csapadékvíz és hordalék minél kisebb hányada kerüljön a belterületre. A területi vízrendezési tevékenység befolyásolja az érintett terület összes tulajdonosának, használójának érdekeit.Közös érdek, hogy a vízelvezető mű kezeléséről, karbantartásáról folyamatosan gondoskodjanak. Ennek érdekében Átány önkormányzata lakossági tájékoztatásokat tervez tartani a projekt ideje során illetve a fenntartási időszakban és azt követő szakaszokban is. A jelen pályázat a felszíni és ezen belül a belterületi vízrendezést érinti (árkos vízrendezés) és jelenleg ez indokolt, mert a vízkárokat kizárólag vagy nagyobbrészt a felszíni vizek (csapadék, talajvíz, mederből kilépő víz, stb.) okozzák. A felszíni vízrendezés művei az utak, burkolt felületek vízelvezető árkai, az övárkok, záportározók stb. A pályázat keretében az árkok gépi kotrása, iszaptalanítása, és a vízbefogadók mértékének megfelelő mélyítése történik meg. Egy település vízelvezetési rendszerének kialakítása során a rendszer lehet nyíltárkos, zárt csatornás illetve kombinált megoldású. Átány esetében nyíltárkos rendszerről beszélünk, jelenleg is ilyen rendszer van, a zárt csatornás megoldás a beruházási összegeket tekintve a legköltségesebb, és az üzemeltetés is nagyobb figyelmet kíván. A főgyűjtő csatlakozik olyan befogadóba, amely már kártétel nélkül tudja elvezetni a település az árkok karbantartása, kotrása és mélyítése következtében összegyűlt vizeket.


Műszaki paraméterek:

– A felújítás és kialakítás eredményeként 132 darab 5 méter hosszúságú és 300 mm átmérőjű valamint 8 darab 8 méter hosszú és 800 mm átmérőjű áteresz kerül kivitelezésre. Az átereszek cseréje következtében minden áteresz esetében a két oldali támfal kialakítása is megtörténik.
– A beavatkozás következtében megtörténik az árkok gépi kotrása, tehermentesítése, iszaptalanítása és a hordalékok kitermelése. (10 km hosszúságban). A tervekben szereplő árokméretek helyreállítása és kialakítása a cél, mindez olyan mértékben amely a befogadó paramétereinek megfelelő. Úgyszintén megvalósulnak az oldalfalak megerősítése, javítása. A helyreállítás eredményeként Átány Község Önkormányzata által üzemeltetendő belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer műszaki állapota meg fog felelni a vonatkozó jogszabályi követelményeknek és képes lesz a 1995. évi LVII. törvény 4 § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok hatáskörébe rendelt kármegelőzési és a vizek kártételei elleni védelemi feladatok ellátására.
– A projekt keretében a felújítással érintett szakaszokon vízelnyelők kialakítása valósul meg
– A keresztező műtárgyak átépítését, kiváltását, rekonstrukcióját azok állapota, eliszapolódása, esetleges sérülése teszi szükségessé a megfelelő vízáteresztő képesség helyreállításának érdekében.
– A tervezés során figyelembe lett véve, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza nem tatható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre.
A terület adottságait figyelembe véve lett megtervezve a felszíni vízelvezetési rendszer, szikkasztó és elvezető rendszerek kombinált alkalmazásával.