május 13, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Á t á n y

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló, 1/2007.(I. 30.) rendelete számú rendelet 6.§. (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását átruházza a polgármesterre.
A Képviselő-testület az átruházott hatásköreinek gyakorlásához utasítást adhat, és hatáskörét bármikor visszavonhatja. A hatáskört gyakorló az e kereten belül tett intézkedéseiről, hozott döntéseiről a soron következő ülésen köteles beszámolni.
Ezen hatáskörök az alábbiak:

1.     Szociális és gyermekvédelmi hatáskörök
Köztemetés elrendelése
Temetési –és átmeneti segély,
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása
Közcélú- és közhasznú munkások alkalmazása

2.    Egyéb átruházott hatáskörök
– dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről, az állami hozzájárulás kivételével,
– dönt a költségvetési általános tartalék 1 %-át meg nem haladó pénzeszközök felhasználásáról,
– a fizetőképesség helyreállítása érdekében – a hatósági és az alapvető lakossági szolgáltatások kivételével – felfüggeszti a feladatok finanszírozását,
– az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatot 500.000 Ft-ig módosíthatja, átcsoportosíthatja, mely éves  szinten az 1.000.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
– gondoskodik a településen az állati hullák ártalmatlanná tételéről,
– gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy megsemmisítésével, továbbá   az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató,  vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról,

– megszervezi az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását a nyilvántartás és összeírás alapján,
– gondoskodik a település belterületén – a külön jogszabályban meghatározott – növényvédelmi feladatok ellátásáról és ellenőrzéséről,
–  vizsgálatra felkérheti a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséget a fogyasztói érdekvédelem és a minőségvédelem érdekében,
– ellátja a helyi utak kezelői feladatát,
– kialakítja a közút forgalmi rendjét, információs rendjét,
– közterület használat engedélyezése,
– önkormányzati vagyonnal kapcsolatos hatáskörök:
a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó – határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása,
b) a használatában, kezelésében lévő, 100 000 Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyak, vagyonértékű jog stb. értékesítése,
c) 30 000 Ft – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meghaladó elavult ingóságok értékesítése,

Az Ügyrendi Bizottság tagjai – a körjegyző előterjesztésében- megtekintették és megvizsgálták a 2007. évben, átruházott hatáskörben hozott döntéseket és az alábbi megállapításokat tették:

1)    A polgármester a vonatkozó jogszabályi – helyi és központi- előírások figyelembevételével, az illetékes ügyintéző döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, minden esetben jegyzői kontrollal hozta meg döntéseit, melyet az Ügyrendi Bizottság megfelelőnek minősít.
2)    Köztemetés elrendelésére 4 esetben került sor (Virág Zoltán, Rátkai Sándor, Nagy Sándor és Rácz Zoltán). A kifizetett összeg: 601. 640.- Ft, december 14-ig.
3)    Temetési segélyt 12 főnek állapított meg, a kifizetés október 30-ig, 180.000.- Ft.
4)    Lakásfenntartási támogatást 59 főnek állapított meg, 7 főt elutasított és 30főnek megszüntette. A 59 főből 7 fő kap helyi lakásfenntartási támogatást, havi 2.500.- Ft-os mértékben, a többi az ún. alanyi jogú ellátás, melynek havi összegét a szociális törvény állapítja meg,s hozzá az állam 90 %-ot biztosít. A november 30-ig kifizetett összeg 3. 487. 253.-Ft.
5)    Átmeneti segély kérelmét 13 főnek elutasította, 15 főnek állapított meg különböző összegben, összesen: 223 000 Ft-ot fizettünk ki december 14-ig, valamint 1 főnek pedig természetbeni ellátást /spirál vásárlását / biztosította.
6)    Tárgyévben közhasznú munkavégzés keretében 5, közcélú munka keretében pedig 22 főt alkalmazott.(Csatolt kimutatás név szerint, foglalkoztatás helye szerinti kimutatásban)
7)    Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására tárgyévben nem került sor.
8)    Egyéb átruházott hatáskörben hozott döntések – polgármester tájékoztatója alapján.

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntéseinek ellenőrzéséről ennyiben kívántam tájékoztatót adni.

Átány, 2007. december 14.

Gömöri József
elnök

Láttam:
Átány, 2007. december 14.

Dányiné Szórád Ibolya
körjegyző

Written by admin.atany