május 7, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló  2006.CXXVII. tv. rendelkezéseit megtartva állította össze tárgyévi költségvetését a 3/2007./III.1./ sz. rendeletével.

Az Önkormányzat 2007. III. negyedévben zavartalanul működött, de az intézmények működtetésén túl, nem végeztünk  felújítási, beruházási feladatokat.

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat bevételi forrásának nagy része állami támogatás, ami havi lebontásban rendszeresen, időarányosan kerül az önkormányzat számlájára.

2007 .III. negyedévben a következő feladatokra kaptunk pótelőirányzatot:
Közhasznú foglalkoztatás bevétele:               374.094,-Ft
Ingyenes nyári gyermek étkeztetés               829.500,-Ft
Informatikai fejlesztési feladatok                  491.400,-Ft
13. havi illetmény számfejtése                   1.990.081,-Ft
Prémium évek pr. támogatása                      423.000,-Ft
LEKI támogatás Polg.Hiv. felújítása             2.100.000,-Ft
Pénzbeli támogatás GYVT támog.részes.     1.705.000,-Ft
2006.évi Családsegítő Szolg. Támogatása      916.022,-Ft
Hm Kozokt.Közalapítványtól átvett                 150.000,-Ft
Normatíva lemondás napközi megszűnés miatt -920.000,-Ft

Összesen:                         8.059.097,-Ft

A fenti összeggel  módosult a III. negyedéves költségvetési főösszeg,, így a jóváhagyott módosított bevételi  és kiadási előirányzat: 316.023.236,- Ft.
Az intézményi tevékenység bevételei, a térítési díjak, bérleti díjak havonta beszedésre kerültek.

Helyi adó bevétel alakulása:                                                           Adatok ezer Ft-ban
Adó megnevezése             Előirányzat  Összbeszedett Lekönyvelt   Számlán    %
Kvi-szla.     Adó szla.

Kommunális adó                           3.300            2.253               1.841       712           68
Gépjármű adó                                2.250            2.316              1.585        711          103
Iparűzési adó                                  l.000            1.896               1.186       710          190
Termőföld bérbead.szárm.jöv.           50                   5                      5         –              10
Mezőőri szolgálat                             700               592                  514         79           85

Az adó bevételek időarányosak ill. túlteljesítettek a hátralékok beszedése, és az iparűzési adó feltöltés miatt.
A Mezőőri Szolgálat állami támogatási részére 1.200.000,-Ft-ot terveztünk erre az évre, azonban  300.000,-Ft érkezett a számlánkra, amely  az elmúlt évi támogatási rész, a 2007. évi támogatásból még ezidáig sem érkezett pénzösszeg a számlánkra, mivel a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal erről az igazolás kiadását október    31.-én küldte meg az Önkormányzat részére, és csak ezután igényelhettük a támogatást.

Ingatlan értékesítésre 2,1 millió Ft bevételt terveztünk, melyből 650.000,-Ft teljesült, ez a Bem J út 23. szám alatti ingatlan értékesítéséből befolyt összeg, ezzel a bevételi összeggel a teljes vételár (1, 5 m Ft) kiegyenlítésre került, az Ötvöstábornok út 10. szám alatti ingatlan értékesítése – érdeklődő hiányában- nem valósult meg.

Az ár-és belvíz, valamint a lakáshozjutók támogatási kölcsön befizetése az adósok részéről folyamatos, az esetleges hátralékosok felszólítás után rendezik tartozásukat.

Általános forgalmiadó visszaigénylésünk 2007.évben 1.478.000,-Ft volt, melyet meg is kapott az Önkormányzat.
A működési bevételek alakulása az étkeztetés terüléten a következő:

Előirányzat       Teljesités   /adatok ezer Ft-ban/
Napközi ellátás            2.500                1.071
Nappali szoc.ellátás            2.500                 2.065
Szociális étkeztetés            3.500         1.854
Házi segítség nyújtás            1.500            626
Kötelező és vendég étkezés                6.000         5.126

KIADÁSOK:
2007. évben is alkalmazott az Önkormányzat közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretében dolgozókat. A bér és járulék 70 ill. 90 %-át  a Munkaügyi Központ biztosította, míg 30 ill.10 %-ot saját költségvetés terhére került felhasználásra.
A  Hevesi Kistérégi Többcélú Társulás keretében a Kiskörei Polgármesteri Hivatal 5 fő átányi lakos segélyezettet foglalkoztat  6 hónapra, a belvíz elvezető árkok- és a Hanyi-ér tisztításásra.
Közcélú munkások átlagos létszáma 2007.évben 10 fő.

Iskolai oktatás nevelés:
Az intézménynél szeptember 1.-től megkezdődött az új tanév, az október 1.-i statisztikai létszám165 fő, 8 iskolai osztály.
A napközis foglalkozás szeptembertől 1.-től megszűnt, költség csökkenés szeptembertől jelentkezik majd az intézménynél.
2007. szeptember 1.-től nem működik önálló általános iskolai csoportként a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása. A gyermekek a többi tanulóval együtt tanulnak a normál osztályokban. Megszigorították a sajátos nevelési igényű normatívák
igénybevételét, így jóval kevesebb gyermek jogosult a normatíva igénybevételére, így várhatóan normatíva visszafizetése lesz az önkormányzatnak.
Az 1-4. osztályos tanulók részére szervezett kedvezményes étkeztetést biztosítunk, mintegy 80 fő részére.
12 fő pedagógus 5 fő technikai dolgozó, – amelyből 1 fő a felmentési idejét tölti, – látja el a feladatokat.
Nagyobb beszerzés az intézménynél – szeptember 30. napjáig- nem történt.

Óvoda, konyha:
Az Óvodában 2007. szeptember 1.-től 2 csoport működik 60 fő gyermek létszámmal, 4 fő óvodapedagógus és 2 dajka foglalkoztatása mellett.
Szeptember hónapban került kifizetésre 1 fő részére a 40. éves jubileumi jutalom, amelynek jelentősebb összegű költségkihatása volt.

A konyha napi átlagos adagszáma 285, átlagos napi élelmiszer felhasználás 70.000,-Ft + 20 % ÁFA 14.000,-Ft, ez mintegy 84.000,-Ft.
Jelentős költséget igényel az élelmiszer beszerzés, hiszen a fenti összeget naponta biztosítani kell a működéshez.
A költségek csökkentése, valamint az adagszám biztosítása miatt 2 fő közcélú munkást foglalkoztattunk.
Nagyobb beszerzés nem volt az intézménynél.

Művelődési Ház:
Az intézmény működési kiadásain kívül más kiadás nem teljesült, beszerzés, felújítás nem volt szeptember 30-ig.

Szociális és egészségügyi ellátás:
Védőnői szolgálat:
A védőnő bére és járulékai kerültek elszámolásra ezen a szakfeladaton

Anya- és Gyermekvédelem,:
Az első félévben az Eészségügyi fejlesztési pályázatra kapott összeg teljesítésre került, ebben a negyedévben a működést biztosítottuk az intézmény számára.

Háziorvosi szolgálat:
A háziorvos a tevékenységét vállalkozási formában látja el, de az Önkormányzat biztosítja számára a működési kiadásokat.A tervezett 1.640.000,-Ft kiadási előirányzathoz, a Képviselő Testület 440.000,-Ft-ot csoportosított át, szeptember 30.-ig 1.485.000,-Ft a felhasználás,  jelentős kiadásként jelentkezik még a következő negyedévben a gázdíj havi átalánya.

Gondozási Központ:
A működést biztosítottuk, nagyobb beszerzés nem történt az intézménynél.

Segélyezésre 52.612.000,-Ft-ot fizettünk ki szeptember 30.-ig.
Jelentős a községünkben a segélyezettek száma, ami évről-évre szinte ugyanazon személyekből tevődik össze.
Rendszeres szociális segélyezett   /aktív korúak/    146 fő
Rendszeres szociális segélyezett /egészségkárosodottak/    10 fő
Lakásfenntartási támogatás                46 fő
Ápolási díj                        2 fő
Időskorúak járadéka    1 fő

A rendszeres szociális ellátások 90 %-át a Központi költségvetés biztosítja.
A harmadik negyedévben 829.500,-Ftot kaptunk támogatásként a gyermekek ingyenes nyári étkeztetésére, melyből 79 gyermek napi egyszeri étkeztetését láttuk el 30 napon keresztül ételkonzervek biztosításával.

Fejlesztés:
A 3. negyedévben felújítás, beruházás nem történt, csak 1 család részére történt 500 e Ft kamatmentes kölcsön kifizetése.

Körjegyzőség

2007. szeptember 1. napjától kezdte meg működését, ezért még minimális a hónap végéig a pénzforgalma, a bérköltségek könyvelése csak október hónapban kezdődik.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beszámolót vitassa meg, és fogadja el.

Átány, 2007. november 15.

Gönczi Mihály
polgármester

Láttam: 2007.november 21.

Dányiné Szórád Ibolya
körjegyző

Written by admin.atany