február 7, 2017 Hírek Nincs hozzászólás

Átány Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § alapján, pályázatot hirdet a Fél Edit Közösségi Tér közművelődési szakember munkakör ellátására, határozott idejű igazgatói (magasabb vezetői) megbízással.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)

Vezetői megbízás: Az elbírálást követően, határozott idejű, öt évre szóló magasabb vezetői megbízás.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok: Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A dr. Fél Edit Közösségi Tér, mint művelődési intézmény tevékenységének szakmai irányítása, rendezvényszervezések, szabadidő szervezés, közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése, a községi hagyományok ápolása.

A közalkalmazotti munkakörre történő kinevezés és a vezetői megbízás feltételei:

– A pályázó rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásaiban szereplő, és a vezetői megbízáshoz szükséges 6/A., és 6/G. §- aiban előírt feltételekkel.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat.

– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

– Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

– Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

– A vezetői megbízás további feltétele, hogy a nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát bemutatja.

A pályázat anyag beadásának feltételei:

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

– a végzettséget igazoló okirat (ok) másolatát, (Az eredeti okmány (ok) a személyes meghallgatáson bemutatandók.)

– fényképes részletes szakmai önéletrajzot,

– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

– az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolatát, annak hiányában nyilatkozatot arról, hogy a tanfolyamot a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,

– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

– nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és elbíráló testület tagjai is

megismerhetik.

A pályázat kiírással kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázattal kapcsolatosan további információk Gönczi Mihály polgármestertől kérhetők, elérhetősége: telefon: 36/482-808

A meghirdetett munkakör a pályázat elbírálását követő hónap 1. napjától betölthető.

A munkavégzés helye: 3371. Átány, Szabadság út 1.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje:

A személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Átány Községi Önkormányzat címére megküldésével (3371. Átány, II. Rákóczi F. út 60.).
Kérjük a borítékon feltüntetni „Intézményvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bizottság véleményezi. A véleményező bizottság a pályázókat ülésére előzetes

meghallgatásra meghívhatja.
A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz döntést a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, a közigállás portál (www.kozigallas.gov.hu).

Átány Község Önkormányzata honlapja (www.atany.hu).

Written by atany.admin