május 22, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 131/2007(XI. 30.) számú határozatával elfogadta a község 2008. évi költségvetési koncepcióját, amely a költségvetés tervezésének alapját képezte.

Az Országgyűlés által elfogadott, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló, 2007. évi CLXIX. törvény, az ún. Költségvetési törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatokat 2008. évre megillető központi források mértékét és arányát.
A Költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján a normatív állami hozzájárulások, valamint az átengedett, megosztott bevételek önkormányzatonkénti és jogcímenkénti megosztását a január végén megjelenő, pénzügyi- és az önkormányzati területfejlesztési miniszter együttes rendeletében teszi majd közzé.

A Képviselő-testület SZMSZ-a alapján, a költségvetési rendelet tárgyalása két fordulóban történik.

A jogszabályi előírások, a költségvetési koncepcióban elfogadott irányelvek, a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásai, a Magyar Államkincstár Heves Megyei Területi Igazgatósága által szolgáltatott adatok, tájékoztatók, alapján állítottuk össze Átány Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetési javaslatát, melyet jelen előterjesztéssel együtt benyújtok a T. Képviselő-testületnek.

A költségvetési tervjavaslathoz az alábbi kiegészítéseket teszem:

•    A költségvetési törvényben nem szerepel a korábban normatív állami hozzájárulásként szerelő kistelepülések támogatása, a lakáshoz jutók támogatása pedig nem önálló normatívaként jelentkezik, beépült a pénzbeli ellátások normatívába.
•    Igen jelentős összeggel szerepelt az Általános Iskolánál és a Napköziotthonos Óvodánál a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére, oktatására kapott normatíva, mely nagyon  nagy mértékben, az iskolánál kb. 20 m Ft-tal csökkent, az óvodánál pedig telsene eltűnt, a 2007. évihez képest.
•    A költségvetési koncepcióhoz képest 5 %-os bérfejlesztést terveztünk a közalkalmazottak és köztisztviselők részére, melynek a fedezetét a központi költségvetés biztosítja.
•    A dologi kiadások tervezésénél a 2007. évi bázisfelhasználást tekintve, inflációt követő mértékben, kb. 5 %-os emeléssel számoltunk.
•    A 2007. évi pénzmaradvány kb. 7. 500 e  Ft, mely azonban kötelezettséggel terhelt pénzösszeget is tartalmaz.
•    Javasoljuk, hogy ingatlan értékesítésből /külterületi termőföldek értékesítése/ október hónapra kb. 3 m Ft bevételt tervezzünk és tegyük meg az ezzel kapcsolatos intézkedéseket.
•    A tartalékokat – a koncepciónak megfelelően-  terveztük, általános 3 m Ft, céltartalék pedig 2 m Ft-os összeggel szerepel a tervezetben.
•    A helyi adóbevételek emelésénél- a mentességek, kedvezmények megszűnésére való tekintettel- 500 e Ft többletbevételt terveztünk. A kintlevőségek / 2. 600 e Ft/ behajtása is jelentős mennyiségű munkát és remélhetőleg némi bevételt is jelent majd.
•    Az oktatási intézményeknél az igen jelentős normatíva csökkenés miatt a helyettesítés, túlóra és kiemelt munkavégzésért járó juttatás mértékét csökkentettük, hogy más nem kötelezően járó juttatásokat /mint pl. ruházati költségtérítés, étkezési hozzájárulás stb/ biztosítani tudjunk.
•    Az önként vállalt feladatok költségeinek a szükséges szintre szorítása, egyes területeken elhagyása történt. /pl. kmb lakás közüzemi díjait április 1.- től nem terveztük/
•    A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy az önkormányzat által biztosított szociális támogatások száma nő, jelenleg 158  fő részesül rendszeres szociális segélyben. A szociális ellátásokra 67. 700 e Ft kiadást és 57. 000 e Ft bevételt terveztünk, tehát az önkormányzatnak 10 m Ft-ot kell biztosítania.
•    Az önállóságunk és működőképességünk biztosítása érdekében szükséges a koncepcióban tervezett szervezeti változások kialakítása a 2008. évben. Itt tervezzük egy intézményfenntartó társulás létrehozását, melynek költségvetési bevétel növekedése éves szinten mintegy 11m Ft-ot eredményezhet. Ebben az intézményben az átányi óvoda, iskola és Művelődési Ház továbbá a vezekényi óvoda venne részt. Mivel közoktatási intézményekben csak a nyári szünetben hozható szervezti változást eredményező döntés, így csak szeptembertől tervezhetük bevételt kb. 3. 600 e Ft-os összegben.
•     A könyvtár fajlagos költségcsökkentése miatt célszerű az ún. mozgókönyvtári társulásba belépni, melynek éves szintű bevétele 1. 300 e Ft, melyből 800 e Ft az önkormányzatnál marad, 500 e Ft értékben pedig új könyvek kerülnek kihelyzésre.
•    Az átmeneti és folyószámla hitelt szükséges a továbbiakban is fenntartani, a likviditási problémák miatt célszerű 3. 000 E Ft-ra emelni.
•    A Körjegyzőség pénzügyi ellátása a megállapodásban foglaltaknak megfelelően 30-70 %-os arányban történik, mindkét önkormányzat hozzájárulása csökkentve az állami normatívával, mely közel 8. 000 e Ft éves szinten.

A legfontosabb tervezési szempontok a 2008. évben is a következők voltak:
–    elsődlegességet élveznek az önkormányzati kötelező feladatok,
–    2007. évre csak a legminimálisabb összegben és csak működési hitel tervezhető
–    a tartalékok tervezése,
–    a fejlesztési kiadások rangsora.

Összegzés:

Átány Község Önkormányzati Képviselő- testülete részletesen meghatározta azokat a szempontokat a 2008. évi koncepció keretében, amelyeket a költségvetés tervezetében igyekeztünk megjeleníteni.
A költségvetés jelenlegi állapotában a tervezett feladat-, és ellátási szint további csökkentésével állítható egyensúlyba, ezért szükséges további kiadáscsökkentő lehetőségeket keresni, valamint mérlegelni kell, hogy milyen ellátási területeket, milyen mértékig szüntetünk meg, illetve fejlesztünk vissza.

Ehhez kérem és várom a T. Képviselők javaslatait, véleményét.

Átány, 2008. január 21.

Gönczi Mihály
polgármester

Láttam:
Átány, 2008. január 21.

Dányiné Szórád Ibolya
körjegyző

Written by admin.atany