május 8, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a és az államháztartás működési rendjéről szóló, 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 28. § előírásai alapján, a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30.-ig benyújtja a képviselő-testületnek.
A költségvetési koncepció elkészítéséhez rendelkezésre áll a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, azok mellékletei, általános és részletes indoklása, melyek alapján lehetőség volt a központi költségvetési politika, az önkormányzati forrásszabályzás elképzelései, a várható gazdaságpolitikai prognózisok és irányszámok alapján a jövő évi lehetőségek általános meghatározására.
A 2008. évi költségvetési koncepció elemei:
•    a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló T3860 számú törvényjavaslat;
•    a Községi Önkormányzat 2007. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzete;
•    2007. évben és a megelőző években vállalt, valamint a hatályos jogszabályokból eredő kötelezettségek pénzügyi determinációja;
•    a Községi Önkormányzat által alkotott szakmai programok, koncepciók;
•    a Községi Önkormányzat szakmai feladatait meghatározó ágazati jogszabályok.
1.)  Az állami feladatellátás változásának jellemzői a fenti számú törvényjavaslat alapján
A makrogazdasági feltételrendszer, a gazdaságpolitika irányai és céljai alapvetően meghatározzák az államháztartás helyzetét, így az önkormányzatok feladatellátásának feltételrendszerét.

  • „Az államháztartási szerepvállalásnál az állami működési funkciókra fordított
  • kiadások a 2008-2011. évi időszak folyamán fokozatosan csökkennek, ami
  • alátámasztja a takarékos állam megvalósításának célkitűzését. Ennek alapján csökken a közszférában foglalkoztatottak létszáma. A helyi önkormányzatok kistérségi és regionális együttműködését, feladataik kisebb létszámmal, kisebb költséggel és nagyobb hatékonysággal történő ellátását pénzügyi eszközökkel ösztönzi a Kormány.”
  • „A jóléti funkciókra fordított kiadások összege évről-évre növekvő mértéket mutat. A törvényeknek megfelelően emelkednek a nyugdíjkiadások, családtámogatások, szociális segélyek.”
  • A lakosság befizetései – Az államháztartás személyi jövedelemadó bevétele a 2008. évben a tervezet szerint mintegy 10%-kal több az előző évi irányzathoz képest. A bevételből a központi költségvetés mintegy 70%-ot képvisel, a többit pedig a helyi önkormányzatoknak átengedett bevétel adja. A GDP-arányos személyi jövedelemadó-bevétel 2008-ban az államháztartás szintjén 7% körül várható.”
  • „Helyi önkormányzatok támogatása A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2008-ban hitel források nélkül több mint 3200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.

 

Ebből:

− központi költségvetésből állami támogatás és személyi jövedelemadó:
1299 milliárd forint,
− EU támogatás: 190 milliárd forint,
− EU társfinanszírozás, fejezeti támogatások: 128 milliárd forint.
Együttesen hazai és EU támogatások: 1617 milliárd forint
A pótlólagos központi költségvetési támogatások révén bővülő közszolgáltatások:
− Jelentősen több rászorultnak válik lehetővé a szociális alapszolgáltatások – szociális étkeztetés, házi segítésnyújtás – igénybevétele.
Az EU-s támogatások igénybevételét segítendő EU Önerő Alap előirányzat
egyharmaddal nő. Ennek egy részéből az Integrációs fejezetben Környezet és EnergiaOperatív Program (KEOP) derogációs projektek kamattámogatása címen új előirányzat nyílik meg. Ez az ivóvízminőség javítását szolgáló, valamint a szennyvíz,-továbbá a hulladéklerakó beruházások – EU és hazai támogatással nem finanszírozott költségéhez kapcsolódó – hitelforrás terheit könnyíti.
Az önkormányzati közszolgáltatások színvonalában kézzel fogható fejlődést hozhat az Új Magyarország Fejlesztési Terv megvalósulása. Ez különösen – a KEOP-pal érintett területeken túl – a közoktatásban, az egészségügyben, a szociális területen, a közösségi közlekedésben, a település-rehabilitációban, az úthálózat bővítésében és a közigazgatásban lesz érzékelhető. Az önkormányzati forrásszabályozásban alapvető változás nem következik be, hiszen az önkormányzati rendszerben sincs elmozdulás. Általános törekvés: ahol nem lehet a fajlagos támogatásokat (normatívákat) növelni, legalább megőrizzük a 2007. évi összeget.
Kisebb, a közszolgáltatások finanszírozását segítő, egyszerűsítést szolgáló
módosulások:
− az intézményi társulások óvodai, általános iskolai normatívájának igénybevételéhez méretgazdaságossági elvárások társulnak fokozatos (felmenő rendszerű) bevezetéssel,
− kibővül a gyermekek ingyenes étkeztetése az 5. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körével. A szociális ágazatot érintően
− a normatív hozzájárulások differenciálására kerül sor a szociális étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál, valamint az időskorúak bentlakásos intézményi ellátásánál. Cél: a szociális rászorultság elvének erősítése, az önkormányzatok nagyobb érdekeltségének megteremtése az alacsonyabb jövedelműek ellátásában. Folytatódik a többcélú kistérségi társulások ösztönzése. A társulás jelenlegi és leendő tagjai számíthatnak a közös feladatellátáshoz kapcsolódó 2007. évi normatívák fajlagos összegére 2008. évben is. A 2008. évre az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának feltételrendszerében erősödik – a 2007. évi költségvetési törvényben már elfogadott szabályok alapján – a társult feladatellátás ösztönzése.”

2.)  A helyi önkormányzatok forrásszabályozása
A helyi önkormányzatok 2008. évi szabályozásával elérendő fő célok:
•    – a helyi közszolgáltatás kistérségi társulások útján történő ellátásának ösztönzése;
•    – az európai uniós fejlesztési források hatékony felhasználása;
•    – a közoktatásban a méretarányos feladatellátás ösztönzése;
•    – a szociális ellátásokban a rászorultsági elv előtérbe helyezése.
A feladatarányos finanszírozás érdekében a forrásokon belül erősödik a normatívan elosztott rész szerepe és mérséklődik a személyi jövedelemadó aránya.

3.)  Központi támogatások és szabályozások alakulása
A részletes számítások elvégzésére a tervező munka további szakaszában lesz lehetőség.
Az önkormányzatunk tervezett bevételeinek és kiadásainak várható előirányzatait az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
Összességében elmondható, hogy az előző évektől eltérően egyre kisebb hányadot képviselnek a bevételeink körében központi normatívák.

Az ismertetett kormányzati elképzelésekből is levonható az a következtetés, hogy az önkormányzat jövő évben várhatóan az idei évhez hasonló mértékű állami támogatásra számíthat feladatai ellátásához. A kiadások – így különösen a dologi kiadásaink – azonban mindenképpen legalább az infláció mértékével megegyezően fognak nőni. Ezt némileg kompenzálja majd a 2007-ben végrehajtott létszámcsökkentés hatása, azonban összességében változatlan bevételek mellett jelentős (legalább 5 %) kiadásnövekedés várható.

4.) Működési kiadások tervezése:
A működési kiadások csökkentése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzat kiadásai között továbbra is igen jelentős súllyal szerepelnek a személyi juttatások. A kiadások csökkentése során törekedni kell arra, hogy az intézmények számára a feladatukkal arányos létszám biztosítva legyen.
A közszférában a személyi juttatásokra vonatkozó jogszabályt nem tervezik változtatni.
A csökkenő normatívák egyre feszültebbé teszik a gazdálkodást az önkormányzatok számára, amit nehezít még az is, hogy a dologi kiadások tekintetében a jelentős energia és egyéb áremelésekre számíthatunk, többlettámogatásra azonban egyelőre nincs kilátás.
Az önkormányzatunk saját bevételi lehetőségei is behatároltak.
Bevételeinket növelhetik még az ún. saját bevételek, az ingatlan értékesítéséből származó bevételek, valamint a helyi adóból származó bevételek.

A dologi kiadások központi költségvetési forrásból történő emelésére továbbra sincs mód. Az intézményi működési kiadások szinten tartásához azonban szükséges egy minimális mértékű növekedéssel számolni. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások rendszerében változás a jövő évtől nem jelentkezik, a kifizetések összegében átlagosan 4-5 % növekedéssel lehet számolni.

5.) Főbb célkitűzéseink:

•    Az előzőeket figyelembe véve, várhatóan a 2008. évi költségvetési bevételi főösszeg a 2007. évi költségvetéshez viszonyítva jelentősen csökken, míg a kiadások változatlan személyi juttatások mellett, a dologi kiadások miatt emelkedni fog.
•    A végleges költségvetés készítésekor kiemelt szempont továbbra is a biztonságos gazdálkodás és a pénzügyi stabilitás feltételeinek megteremtése és megőrzése.
•    Az intézményünk működőképességének megtartását, a minimum feltételek, szakmai jogszabályok által támasztott követelmények lehetőségek szerinti érvényesítését, külső pályázati források bevonásával segítjük.
•    Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a tervezett hitelfelvételt a törvényi szabályozás adta kereteken belül, a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani.
•    Érvényesíteni kell a racionális, költségkímélő gazdálkodás alapelveit.
•    Törekedni kell az elérhető bevételi források körének bővítésére, a tervezett bevételek teljes körű beszedésére.
•    A 2008. év fő célkitűzése legyen továbbra is a kötelező feladatok maradéktalan ellátása, valamint a fejlesztésekhez szükséges pályázati önrész biztosítása.

6.) Koncepció

A normatív állami hozzájárulások közül néhány pontos tételeiről még nincs adatunk, így csak kalkulálni tudjuk pl. egyes pénzbeli ellátások normatívája.
A költségvetési törvényjavaslat parlamenti tárgyalása során a központi szabályozók bármelyike változhat.

1.    A működési bevételeink növelése érdekében nagy hangsúlyt kell fektetnünk a pályázatokon való részvételre, azt a teljes intézményi és fejlesztési körben szorgalmazni kell.
2.    Mivel az állami támogatások mértéke lényegében változatlan marad, a költségvetési hiány fedezéséhez szükséges a bevételek növelése. Ennek érdekében több intézkedés együttes alkalmazására lesz szükség:
3.    Az infláció ellensúlyozására szükséges a térítési díjak emelése, és vizsgálni kell az adóbevételek növelésének a lehetőségét is.
4.    Át kell gondolni, hogy mely feladatokat lehet más önkormányzattal társulásban végezni. A csökkenő állami bevételek kompenzálását átszervezési, tagintézményi működtetési lehetőség figyelembevételével lehet megoldani, melynek keretében felül kell vizsgálni, hogyan lehetne pl. a közoktatási és művelődési intézményeinket hatékonyabban működtetni.
5.    Célszerű felül vizsgálni az önkormányzat által nyújtott támogatásokat továbbá az önként vállalt feladatokat.
6.    Az önként vállalt feladatokat a közösségi ellátás fontosságának megfelelően kell fenntartani, a fajlagos költségek csökkentése ezen a területen is elengedhetetlen.
7.    Továbbra is foglalkoztatni kell közcélú és közhasznú munkásokat a költségek csökkentése érdekében. Az Önkormányzati feladatellátásra alkalmazott munkanélküliek foglalkoztatása érdekében -ismételten javasoljuk-munkatervet kell készíteni teljes évre vonatkozóan. A tervnek tartalmaznia kell a tervezett létszámot, ez elvégzendő feladatot, annak hatékonyságát, a ráfordítandó költséget, a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatást.
8.    2008. évre a költségvetésben bérfejlesztést tervezni nem lehet, a közalkalmazotti és köztisztviselői bérek befagyasztása miatt, ugyanakkor lehetőleg fenn kell tartani az adható és az eddig nyújtott ellátásokat. Pl. ajándékutalvány, étkezési hozzájárulás
9.    A munkaadót terhelő járulékok változatlanok maradnak, ugyanakkor a dologi kiadások főösszegét a bázisévhez viszonyítva csak saját bevételeink terhére lehet emelni, ami valószínűleg nem fogja fedezni az újabb áremeléseket.
10.    Általános és céltartalékot kell képezni, az általános tartalék összege legalább 3. 000. 000 Ft, míg a céltartalék összegét a fejlesztési pályázatok önrésze határozza majd meg.
11.    Fejlesztési prioritások/ Polgármester javaslata alapján/:
– Egészségügyi komplexum kialakítása  kb. 100 m Ft – ÉMOP-2007.-4.1.1. /95%-os támogatási lehetőség, saját forrás 5 m Ft/
– Konyha építés kb. 80 m Ft /Pályázattól függően kb 70%-os támogatási lehetőség esetén saját forrás: 24 m Ft/
– Szennyvízterv elkészítése kb. 5 m Ft
A fejlesztési prioritások kialakítása során nem szabad elfeledkezni kisebb fejlesztésekről sem, mint pl. út- és járda építés, a közoktatási intézményekben a kötelező eszközbeszerzési jegyzékben foglaltak megvalósítása stb.
12.    A fenti fejlesztése esetén további ingatlanvagyon /termőföld/ értékesítésről kell gondolkodnunk és a nagy volumenű beruházásokat több évre kell ütemeznünk.
Mivel saját erőből egyik fejlesztést sem tudjuk megvalósítani, így azokat csak pályázati lehetőség keresésével tudjuk csak biztosítani.
13.    A tervezett fejllesztésekhez, építésekhez testületi döntés szükséges a további lépésekhez.
14.    Hitel felvételére a koncepció készítésének időpontjáig nem volt szükség, így a 2008. évi költségvetést nem terheli hitellel kapcsolatos kötelezettség. 2008-ban is törekedni kell arra, hogy legfeljebb likvid célú folyószámla-hitel felvételére kerüljön sor. Egyéb, így különösen működési célú hitel felvétele kerülendő. Pályázati, így különösen Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházás önerejének előteremtésére azonban kedvező kamatozású (pl. jelzálogalapú vagy államilag támogatott) hitel felvétele megfontolható.

A jövő évi költségvetést szilárd alapokra kell helyeznünk.
Tudatában vagyunk annak, hogy a költségvetési egyensúly megőrzése áldozatokat kíván mind a helyi lakosságtól, mind az önkormányzati intézmények dolgozóitól.
A költségvetést megalapozó döntések gyakran népszerűtlenek. Ezen döntésekre azonban külső tényezők kényszerítik az önkormányzatot, többek között a kormányzat gazdaságpolitikája, amely igen hátrányosan érint minden önkormányzatot, de különösen az Átányhoz hasonló, az országos átlagtól minden szempontból elmaradt településeket.

Kérjük a Tisztelt Képviselő- Testülete, hogy nevesítse és rangsorolja a ránk váró feladatokat, hogy a 2008. évi költségvetés tervezetébe már összegszerűen tudjuk beépíteni.

Várjuk a Tisztelt képviselők kérdéseit, véleményét, javaslatait, kérjük, határozzák meg a 2008. évi önkormányzati költségvetés fő irányait, a tervezés fő szempontjait.

Á t á n y, , 2007. november 21.

Tisztelettel:

Dányiné Szórád Ibolya
körjegyző

A koncepcióban foglaltakkal egyetértek, a Képviselő- Testület elé terjesztem 2007. november 30.-i ülésén.

Á t á n y, 2007. november 21.

Gönczi Mihály
polgármester

Written by admin.atany