május 25, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Előterjesztés Átány Községi Önkormányzat 2008. január 25.-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 143/2007.(XII.21.) számú határozata alapján az alábbiakban teszek javaslatot Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének 1/2007.(I. 30.) rendelete /SZMSZ/ módosítására:

1.    A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

I. Általános feladatok:

•    Előkészítik a képviselő-testület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását.
•    Előkészítik a képviselő-testület által meghatározott előterjesztéseket.
•    A képviselő-testület által meghatározott előterjesztéseket előzetesen véleményezik és a bizottság állásfoglalását a testület elé terjesztik.
•    Folyamatosan figyelemmel kísérik a feladatkörükhöz tartozó új jogszabályok megjelenését.
•    Javaslatot tesznek a képviselő-testület munkatervére.
•    Javaslatot tesznek az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozására.
•    Gondoskodnak a lakosság folyamatos tájékoztatásáról, a bizottsági tevékenység ismertetéséről.
•    A bizottságok minden hónapban ülést tartanak.

II. Sajátos feladatok:

Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság

Ügyrendi és kommunikációs feladatok:

•    Közreműködik az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatainak elkészítésében.
•    Folyamatosan figyelemmel kíséri az SZMSZ-ek hatályosulását. Szükség esetén javaslatot tesz azok kiegészítésére, módosítására.
•    Lebonyolítja a képviselő-testület titkos szavazását.
•    Véleményezheti az önkormányzati rendelet-tervezeteket.
•    Alkalmanként felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosságát és javaslatot tesz azok módosítására, kiegészítésére, vagy hatályon kívül helyezésére.

•    Ellátja a közmeghallgatás és falugyűlés megtartásával kapcsolatos előkészítő, szervező és technikai feladatokat.
•    Véleményezi az önkormányzat által kötött szerződéseket, megállapodásokat, figyelemmel kíséri azok megvalósulását.
•    Figyelemmel kíséri az önkormányzat jogvitáit.
•    Javaslatot tesz a polgármester /alpolgármester illetményének/tiszteletdíjának  és jutalmának megállapítására.
•    Önkormányzati rendelkezések lakossággal való megismertetése, valamint a lakosság mozgósítása és bevonása a végrehajtásba.
•    A nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fenntartásában, ápolásában való közreműködés.
•    A Képviselő- testületi ülésen elhangzott képviselői indítványok kivizsgálása.
•    Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, valamint az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát, közreműködik a képviselői összeférhetetlenség kivizsgálásában.
•    Az Önkormányzat közművelődéssel és közoktatással kapcsolatos elképzeléseinek kidolgozása, pontosítása és érvényesítése, összehangolása a község igényeivel és elképzeléseivel, részvétel az ezzel kapcsolatos tevékenységek megszervezésében, a lebonyolítás koordinálásában (Pl. nemzeti vagy községi ünnepek, Falunap stb.).
•    Javaslatot tesz a szervezetek támogatására.
•    Közreműködik a rendezvényterv előkészítésében és végrehajtásában.
•    Engedélyezi a Művelődési Ház bérbeadását, a közművelődésszervező javaslatára
•    Jóváhagyja az Átányi Doboló aktuális lapszámát.
•    Közreműködik a képviselő-testület 4 évre szóló munkaprogramjának előkészítében, illetve annak végrehajtásában.
•    Szervezi a közös képviselő-testületi ülések lebonyolítását.
•    Szervezi és közreműködik a képviselők és a lakosság közötti –legalább évenkénti- találkozó megszervezésében.
•    Az önkormányzati intézmények képviselőit legalább ¼ évente összehívja, ahol tájékozódik azok működéséről, működésük tapasztalatairól.
•    Rendszeres kapcsolatot tart /évente legalább 1 alkalommal szervezett főrum keretében/ a településen működő nem önkormányzati szervek vezetőivel.

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Pénzügyi feladatok:
•    Részt vesz a képviselő-testület pénzügyi- gazdasági döntéseinek előkészítésében.
•    Közreműködik a helyi költségvetési és az átmeneti gazdálkodást szabályozó rendeletek, valamint a zárszámadás előkészítésében.
•    Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.
•    Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyoni helyzet alakulását, értékeli az azt előidőző okokat.
•    Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.
•    Véleményezi a vállalkozásban való önkormányzati részvételt célzó testületi előterjesztéseket.
•    Ellenőrzi a költségvetés végrehajtását, legalább ¼ évente áttekinti a pénzügyi-gazdasági helyzetet.
•    Véleményezi a pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és a tartalék felhasználására vonatkozó előterjesztéseket.
•    Ellátja az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatokat, a képviselő-testület rendelete szerint.
•    Részt vesz a helyi adókról szóló rendelet kidolgozásában.
•    Közreműködik a Képviselő-testület 4 évre szóló munkaprogramjának előkészítésében, illetve annak végrehajtásában.
•    Véleményezi az önkormányzati intézmények alapítására, összevonására, megszüntetésére vonatkozó javaslatokat.
•    Figyelemmel kíséri az intézmények működését, javaslatot dolgoz ki azok racionalizálására.
•    Évente legalább 1 alkalommal tárgyalja és véleményezi az önkormányzati adóhatóság tevékenységét, különös tekintettel a kintlévőségekre

Településfejlesztési feladatok:
•    Részt vesz a képviselő-testület településfejlesztési és környezetvédelmi döntéseinek előkészítésében.
•    Ellátja az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatokat.
( Képviselő-testület rendelete szerint)
•    Véleményezi az önkormányzat rövid- és hosszú távú gazdasági programját.
•    Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a lakosság igényeinek kielégítését, különös tekintettel:
– az áruellátásra,
– a lakásépítésre
– a kommunális szolgáltatás
– az egészséges környezet kialakítása
területére.
•    Ellenőrzi az önkormányzat fejlesztési feladatainak végrehajtását.
•    Ellenőrzi az önkormányzati intézmények karbantartási, felújítási tevékenységét.
•    Részt vesz a környezetvédelmi feladatok ellátásában.
•    Közreműködik a képviselő-testület 4 évre szóló munkaprogramjának előkészítében, illetve annak végrehajtásában.

A Polgármester átruházott hatáskörébe javasolom továbbá:
•    A körjegyző javaslatára, az önkormányzat javára  bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmak törlésének engedélyezése, ha a tilalommal biztosított kötelezettség teljesítésre került.
Az alpolgármester szervezi és koordinálja a bizottságok tevékenységét
2. A képviselők területi felosztása

A lakossággal való közvetlen kapcsolattartás és a mindennapi problémák jobb megismerése érdekében, a község területét a 8 képviselő között felosztja. A képviselőnkénti felosztást az SZMSZ . számú melléklete tartalmazza.

1.    körzet:
•    Kossuth út páratlan oldal,
•    Szövetség út,
•    Előre út,
•    Úttörő út,
•    Hunyadi út,
•    Kazinczy út
•    Rákóczi út 1- 41. számig

2.    körzet:
•    Rákóczi út 2- 58-ig.
•    Béke út,
•    Béke köz,
•    Bem út páros oldala

3.    körzet:
•    Bem út páratlan oldala,
•    Jókai út,
•    Akácfa út,
•    Bethlen G. út,
•    Dózsa Gy út,
•    Zrínyi út,
•    Újtelepi út,
•    Ady út
•    Táncsics út,
•    Szondy út
•    Madách út,
•    Egri út,
•    Erdész út
•    József A. út

4.    körzet:
•    Arany J. út,
•    Arany J. köz,
•    Alkotmány út
•    Rákóczi út 60- 126-ig.
•    Malom út

5.    körzet:
•    Rákóczi út 57- Alsó temető
•    Reménység út
•    Árpád út
•    Sallai út
•    Jázmin út
•    Lenin út
•    Ságvári út

6.    körzet:

•    Templom út,
•    Vadász út
•    Csalogány út
•    Vörösmarty út,
•    Tóköz
•    Széchenyi út
•    Wesselényi út
•    Szabadság út páros oldal

7.    körzet:
•    Szabadság út páratlan oldala,
•    Csárda út
•    Móricz Zs. út,
•    Deák F. út,
•    Klapka út,
•    Damjanich út,
•    Fertő köz páros oldala
•    Ötvöstábornok út páros oldala

8.    körzet:
•    Fertő köz páratlan oldala,
•    Dobó út,
•    Fertő út,
•    Rózsa út,
•    Kinizsi út,
•    Ötvöstábornok út páratlan oldala
•    Kossuth út páros oldala

3. Átány Községért kitüntető díj adományozása

Átány Községért kitüntető díjra javaslatot tesz mindkét bizottság és a Képviselő-testület dönt a díj odaítéléséről.

Kérem, hogy a javaslatomat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Az elfogadást követően a következő testületi ülésre már rendeleti formába öntöm a javaslatot, s ekkor kerülne sor az SZMSZ rendeleti módosítására.

Átány, 2008. január 16.

Tisztelettel:

Dányiné Szórád Ibolya
körjegyző

Written by admin.atany