május 14, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Tisztelt Képviselő- Testület!

Átány Község helyzetének értékelése – Hogyan tovább?

Mielőtt Képviselő- Testületünk 2007. évi tevékenységét összefoglalnám, szükségesnek tartom falunk általános helyzetképének bemutatását, abból a célból, hogy reális képet kapjunk életkörülményeinkről és meg tudjuk határozni testületünk tevékenységének jövőben fő irányát.

1. Demográfiai helyzetünk
Statisztikai kimutatás szerint lakosságunk 1. 610 fő, amely az elhalálozások és elköltözések miatt ez év novemberére 1. 485 főre csökkent. Az elemzések következtében megállapítható, hogy összlakosságunkból 501 fő gyermekkorú, 504 fő időskorú és 480 fő a munkaképeskorú, amelyből többmint 200 főt segélyezésből tartunk el.

A lakosság etnikai összetételében 588 fő cigányszármazású, és 1.022 fő magyar. Településünkön jelentős feszültséget okoz a jövedelmek aránytalansága, amelyek a természetbeni és pénzbeli szociális ellátás, a nyugdíj és nyugdíjszerű ellátás, valamint a munka jövedelmek között fennáll. Ebben a feladatban önkormányzatunk a központi intézkedések végrehajtója és közvetítő szerepet tölt be. A településünk lakosság mobilitása új „honfoglalás” jelleget öltött az elmúlt években, az üresen maradt ingatlanokba, közel 50 lakóingatlanba, a városokba perifériára szorult, többségében idős emberek költöztek be. A cigány kisebbség részéről 2006. és 2007. évben 128-an költöztek el falunkból, részben üresen hátrahagyták ingatlanjaikat. Az elöregedett magyar lakosságból elhalálozás miatt 27-35 fő lakoslétszám csökkenésünk van évente. A gyermekkorúak létszáma, magyarok születése 1/3, cigánykisebbség 2/3 arányban van. Ennek következtében az óvodai és iskolai oktatásban a cigány kisebbség a 90 %-ot meghaladó arányban található.

A településünkön 595 lakóingatlan és 28 közület épület található. 135 lakóingatlan cigánykisebbségi tulajdonban, 460 magyarok tulajdonában van. Az összlakóingatlan állományából 80 db üres, amelyből 28-at csak okmányilag találhatunk ingatlanként, mert lebontásra került, 52 valóságban megtalálható. Ezen ingatlanok állapotának kb. fele, nem elégíti ki a mai kor színvonalának megfelelő lakhatás feltételeit.

A demográfiai helyzet, a lakosság összetétele az elmúlt években 11mikrokörzeti területen új gettósodást hozott létre. Ennek jelentős része településünk szélére esik, ugyanakkor vannak legettósodott főgyűjtő út részeink is, amelyek többségén az állapot minősíthetetlen.

2./ Településünk szociális helyzete
A statisztikai kimutatások alapján falunk adóbefizető képessége a központi forrásokhoz nem éri el a 26millió Ft-ot. Ennek jelentős arányát az önkormányzat alkalmazásában álló dolgozók fizetik be. A jövedelem elosztási arányokból adódó feszültség miatt főleg a tartósan segélyből élők, mintegy 91 család a közmunkában való részvételt is elutasítja. Az önkormányzatunk szociális ellátásában a rendelkezésre álló források miatt, amely alacsony szintű, a központilag elrendelt szociális feladatokhoz szükséges önkormányzati kötelező önrészt biztosítja. Ennek éves összege kb. 8 millió Ft. Önkormányzatunk az aránytalanságok megszüntetése miatt a lakhatási támogatás, amely szemétszállítási díjkedvezmény, a szociális étkeztetés, az idősek ellátása, a tanulók támogatása, temetési támogatás, és az önhibájukon kívül rendkívüli élethelyzetbe kerülők támogatása útján enyhíti az aránytalanságokat. Önkormányzatunkra jelentős terhet ró a kötelezően előírt természetbeni étkeztetés biztosítása a rászorultak részére, amelyhez a 246.- Ft-os normához járulékos kiadások fedezésére 154.- Ft-ot kénytelen kiegészítésül hozzátenni. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnál lecsapódó szociális jellegű ügyek novemberig ügyfélforgalomban a 870-et is meghaladta, ezen belül kiemelt jelentősséggel bír, mintegy 30 család folyamatos gondozása, amelyhez 76 gyermek felügyeletét is végezni kell. Szociális területen 58 család lakásfenntartási támogatást kap, amelynek jelentős része az állandó segélyezettek köréből kerül ki.

3./ Közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés, állampolgári fegyelem
Falunk lakosságának a közbiztonsági érzetét negatívan befolyásolja a mindennapokban előforduló együttélési szabályok be nem tartásából fakadó konfliktus. Ez arra vezethető vissza, hogy a kisebb súlyú lopások, pl. tyúklopás, vasoszlop, randalirozás, közterületi szemetelés, hangoskodás, stb. szabálysértési kategóriába esik, a 20.000.- Ft értékhatárra felemelt, nem minősített lopások szabálysértésnek minősülnek, valamint a szubkultúrában élő gyermekkorúak szülei számonkérési hiánya miatt a gyermekek felelősségre nem vonhatók, így az 58 „törvényen kívüli” család magatartása rendkívüli módon befolyásolja a közhangulatot. Kiemelkedő bűncselekmény a településen nem történt, a mozgóbűnözök időszakonként a faluban megjelennek, amelyre Polgárőrségünk és a Rendőrség viszonylag rövid idő alatt, a lakosság segítségével, hatékonyan reagál. Az állampolgári fegyelem, a közösségi értékek tiszteletben tartása, a kötelezettségek teljesítése sok kívánni valót hagy maga után. Egyrészről abból fakad, hogy az idős generáció tulajdonában lévő lakóházán kívüli ingatlanok már nem tarthatók rendben, másrészről a szubkultúrában élő állampolgárok szabados életvitele és környezeti igénytelensége a falunk jelentős részén rendezetlenséget, szemetelést és lepusztított képet mutat. Az Önkormányzatunk által közösség érdekében elvégzett feladatainkat az állampolgárok cselekvő támogatása nélkül nem tudjuk színvonalasan fenntartani, mint pl. a Hanyi-ér állapota, utcáink, árkaink helyzete, járdáink állapota, stb. Általában a feladatok végrehajtását a lakosság jelentős része az Önkormányzattól várja, holott rendeleteink alapján jelentős része a közvetlen környezetében az állampolgárok kötelezettsége lenne.

4./ Az infrastruktúra állapota
Településünk belterülete 229 ha, amelyen 1255 önálló helyrajzi számú ingatlan található. Az első pontban elmondott ingatlanokból 529 ingatlan van ellátva vezetékes vízzel. Az elektromos szolgáltatás teljesen kiépített, telefonhálózat biztosított, a gázszolgáltatás kiépített, a rácsatlakozás évente néhány fogyasztóval bővül. A szélessávú internet hozzáférés településünkön részleges lehetőséget biztosít.
A belterületi útjaink hossza 18.167 fm, ebből 11.700 fm a portalanított út. Ezen belül a főgyűjtő utak állapota megfelelő minőségű, ugyanakkor az összekötő portalanított útjaink környezete a gettósodott helyeken elszomorító képet mutat. Az útépítésünk folyamatos fenntartása mellett, Önkormányzatunk több évre előre tűzheti ki célul a portalanított út teljes körű megépítését. Sok utunk teljesen járhatatlan esős időben, az ott élők különböző nem szakszerű beavatkozása miatt, (pl. feltöltés, vízelvezetés nem megoldása) járhatatlanok. Önkormányzatunknak karbantartási feladata lehet ebben.
A járdahálózatunk a főgyűjtő utakon teljesen kiépített, több helyen megsüllyedt, szegélye eldudvásodott, bejáratoknál összetört.
Felszíni vízelvezetés területén a fő befogadók karbantartottsága megtörtént, ugyanakkor a szikkasztó árkaink, átereszeink elhanyagoltak, vízátfolyásaink elzáródtak, és az állampolgárok várják a közmunkást, hogy az árkaikat kitakarítsa. Természetesen vannak olyan utcáink, utcarészeink, ahol megfelelő színvonalon kezelik a közterületet.
A településünkön a közszolgáltatások kikapcsolása sokszor előfordul, ilyen pl. a vízszolgáltatás többmint 20 helyen van kikötve, gáz- és elektromos szolgáltatás kikapcsolása. Alapvetően a közüzemi díjak nem fizetéséből fakad, amely párosul nem megfelelő életvezetéssel.

5./ Közéleti aktivitás, civil szervezetek
A közéleti aktivitás falunkban nagyon alacsony szintű, kb. 50-70 család, akik minden területen igyekeznek a közösséget érintő kérdésekben részt venni, ezeken is tapasztalható az elfásultság jelei és a túlterheltség. A lakosság széles körét nem tudjuk bevonni még szórakozásra sem a falu közéletébe. A civil szervezeteink különböző rendezvényeikkel, valamint feladataik végrehajtásával jelentős mértékben hozzájárulnak a falunk pezsgőbb életvitelének kialakításához, ugyanakkor időszakonként jellemző a szervezetek tevékenységének stagnálása is. Ennek oka alapvetően az, hogy a civil szervezetekben ugyanazok a személyek és családok vesznek részt, többségében mindegyikben.

6./ Önkormányzatunk helyzete
Önkormányzatunk rendelkezik mindazon alapvető eszközökkel és forrásokkal, hogy a meglévő intézmények működéséhez a feltételt biztosítsa. Belső szervezési változások következtében a működőképesség biztosítva van, ugyanakkor a jövőt illetően a társulási feladatok végrehajtása, valamint a fajlagos költségek csökkentésének a keresése meghatározza tevékenységüket. Jelenlegi helyzetben kimondható, hogy a körjegyzőség megalapítása helyes döntés volt, hiszen falunk lakoslétszáma 1.500 fő alá csökkent. Az oktatási intézményeink (óvoda, iskola) a kisebbségek nagy létszáma miatt oktatási rendszerében tartósan ezen irányra kell, hogy berendezkedjenek. Szociális intézményeink előtt, úgymint a Gondozási Központ, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, a demográfia állapot alapján jelentős feladatok állnak. A körjegyzőségünk tevékenysége kialakult, feladatait az új struktúrában magas színvonalon végzi. A Védőnői Szolgálat a feladatait magas szinten látja el, és aktívan részt vesz az egészség megőrző programok végrehajtásában.
A lakosságunk egészségi állapota a háziorvosi beszámoló, valamint a szűrővizsgálatok alapján nem kielégítő, 100 fő feletti létszámban van mozgáskorlátozott, nagyszámú a tartós beteg.

7./ Összegzés
A teljesség igénye nélkül egy néhány fontosabb kérdés kiemelésével kívántam rámutatni falunk helyzetére, amely óriási kihívást jelent, és óriási felelősséget önkormányzatunk számára. Megállapítható, hogy önkormányzatunk stabilan gazdálkodik, intézményeink működésének alapvető feltétele biztosított, ugyanakkor a településünk lakossági összetétele, szociális helyzete, mindennapi életvezetése negatívan befolyásolja az itt élők közérzetét.

Tisztelt Képviselő- Testület!

Ha szembe nézünk a helyzetünkkel, akkor el kell mondani, hogy Képviselő- Testületünk 2007. évben a működéshez szükséges döntéseket meghozta, a társulási tevékenységben aktívan részt vett, ugyanakkor a helyi lakosság körében végzendő politikai tevékenysége sok kívánni való hagy maga után.
A Képviselő- Testületünk alapvető kérdésekben sem találta meg az összhangot és egységet, ennek a lakosság körében nem kielégítő a kommunikációja és ez befolyással van lakosságunk minden területi aktivitására. A munkatervben meghatározott feladatait testületünk elvégezte, kiemelkedő politikai tevékenységet végzett a körjegyzőség megalakításával kapcsolatosan. A rendezvényeken a testület többsége részt vett, ugyanakkor a cselekvő aktivitás nem minden esetben volt kielégítő. A testületi ülések előkészítési időszakában egyes képviselők, hullámzóan ugyan, de aktívabban tevékenykedtek, míg mások tevékenysége formálissá vált.
Képviselő- Testületünk a saját működéséhez és intézmények működtetéséhez a településünk életének szabályzásához szükséges határozatokat, rendeleteket megalkotta, ugyanakkor annak végrehajtásának szorgalmazása érdekében kevesebb tevékenységet fejtett ki.

Tisztelt Képviselő- Testület!

Nem az elmúlt időszakkal kívánok foglalkozni a továbbiakban, hanem jövőbe mutatólag néhány gondolatot fogalmaznék meg a feladatainkról.
1.    A Képviselő- Testület egységét meg kell teremteni a legalapvetőbb kérdésekben.
2.    A többségi akarat által meghozott döntéseket a Képviselő- Testület egységesen kell, hogy képviselje a lakosság körében, még abban az esetben is, ha a döntéssel nem értett egyet, mert ez képezi a demokrácia alapszabályát.
3.    Az Önkormányzatunk által szervezett rendezvényeken a lakosság felé a testületünk egységét kimutatva, egységesen kell képviseltetni magunkat.
4.    A képviselők a választók felé kiemelt feladatként tekintsék azon politikai tevékenységét, hogy a meghozott döntéseket értelmezzék, megértessék és elfogadtassák. Ez a feladat az egyik legfontosabb, amelyben a munka eredménye az elkövetkezendőben megmutatkozhat.
5.    A Képviselő- Testületnek szorgalmazni kell, hogy az intézmények közötti nem egészséges rivalizálást felszámoljuk, és a személyes érdekek közösségi érdeken belüli megvalósítását támogassuk.
6.    Nagyobb hangsúlyt fektessünk az előkészítő munkára, és a képviselők a saját javaslataikat, véleményeiket az előkészítés folyamán építsék be a testület elé kerülő előterjesztésekbe.
7.    A testület fogadja el, hogy a helyi politika képviselője és megtestesítője és minden döntésénél a falunk és a közösség érdekeit kell, hogy szem előtt tartsa, képes legyen a személyes dolgain felül emelkedni, és mellőzze a sértődést.
8.    A képviselők információjukhoz aktívabban használják ki a körjegyzőség, valamint a polgármesterrel való együttműködését.
9.    A környezetükben élőket aktivizálják a közösségi rendezvényeinkre, hiszen ezzel a közéleti aktivitásunk nőni fog.
10.    Erősíteni szükséges a testületünk tagjai közötti együttműködést, az egymás tevékenysége iránti érdeklődést, és a toleranciát.

Tisztelt Képviselő- Testület!

Elnézést kérek az erős hangvételért és kritikáért, ugyanakkor meggyőződésem, hogy az előttünk álló feladatokban, ha nem találjuk meg a megértést és végrehajtásban az összhangot, nem teremtjük meg az összefogást, a településünk a pusztulás martaléka lehet.
Fő irányban fenn kell tartanunk a működőképesség fenntartását és a fejlesztést, ugyanakkor tegyük fel magunkban a kérdést, hogy legyen kinek fejlesztenünk. Ezért kérek minden képviselő társamat, hogy a teljesség igénye nélkül gondolatébresztőnek szánt értékelést fogadja el, és cselekvő aktivitással közösen munkálkodjunk a feladatok végrehajtásán, falunk jövőjéért, fennmaradásáéért, és az önbecsülésünk megtartásáért.

Átány, 2007. november 13.

Tisztelettel:

Gönczi Mihály
polgármester

Láttam:

Átány, 2007. november 14.

Dányiné Szórád Ibolya
körjegyző

Written by admin.atany