június 19, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Átány Községi Önkormányzat Gondozási Központja
Szakmai program
Átány, 2009   

1. Az intézményről

1.1.    Az intézmény neve:     Községi Önkormányzat Gondozási Központja

Székhelye:             3371 Átány, II.Rákóczi Ferenc út 34.
Fenntartó:             Átány Község Önkormányzata
Cím:                 3371  Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60.

A Gondozási Központ Átány Község Képviselő-testülete által alapított, önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény illetékessége azon személyekre terjed ki, akiknek állandó bejelentett lakcíme, vagy tartózkodási helye Átány község közigazgatási területe.
Kivéve azon krízishelyzetben lévő személyeket, akik a családsegítő közbenjárását kívánják igénybe venni.

Az Önkormányzat az 1993. évi III. törvény (a szociális igazgatásról és szociális ellátásról) szerinti a személyes gondoskodást az alap- és nappali ellátást nyújtó szociális intézmény működtetésével látja el.

1.2. Az intézmény célja

Az integrált formában megszervezett szolgáltató intézmény célja egy olyan alap- és nappali ellátás működtetése, mely a szociális törvényben és a végrehajtási rendeletben megfogalmazott tárgyi, személyi, valamint szakmai előírásoknak megfelelő szolgáltatást valósíthat meg. Ezen túl az ellátások igazodnak a lakosságszámhoz és ellátási igényekhez, a falu társadalmi-gazdasági adottságait szem előtt tartva. .

1.3. Az intézmény által nyújtott ellátások:

    Idősek nappali ellátása – intézményen belüli szociális foglalkoztatás
    Házi segítségnyújtás,
    Étkeztetés,

A szervezeti egységek közötti együttműködést és a munkamegosztást, a feladatkörök elhatárolását és a felelősségi szabályokat részletesen a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

2. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás a nappali ellátáson belül

Név: Átány Község Önkormányzat Gondozási Központ Szociális Foglalkoztató

2.1. A szociális foglalkoztatás célja:
Az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, a nyílt munkaerőpiacra kijuttatása.

2.2. A szociális foglakoztatásban résztvevők száma:     45 fő.
Nemek szerinti megoszlása:             30 nő
15 férfi
Összes nappali ellátottti létszám:         90 fő

2.3. A szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenység
Irodai és csomagoló anyagok készítése.

2.4. A foglalkozatás feltételei:

Foglalkoztatni csak az intézmény nappali ellátásában részesülő ellátottakat tudjuk. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban való részvételhez rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság ad javaslatot. A Szt.99/B.§ (1)bekezdése szerint az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében biztosítható.

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az ellátott és az intézmény között legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján, határozott idejű munkaviszonyban történik.
Fejlesztő –felkészítő foglalkoztatás keretében a 16. életévét betöltött személy foglalkoztatható.
A foglalkoztatás időtartama: napi max. 6 óra, mely 30 perc munkaközi szünettel van megszakítva.

2.5. Személyi, tárgyi feltételek.

A szociális foglalkoztatás tárgyi feltételeinek biztosítása során a munkahely megfelel az előírt munkavédelmi követelményeknek.
Rendelkezünk a munkaterületre is vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzattal.
A tisztálkodó és mellékhelyiségek biztosítottak, a műhelyekben, vagy közelükben a folyóvizes kézmosási illetve mosdási lehetőség biztosított.
A munkavégzéshez szükséges bútorzattal, eszközökkel a foglalkoztató fel van szerelve, mely a munkabiztonsági szabályzatnak megfelel.
A személyi feltételeknél nem csak a törvényi előírásoknak szeretnénk megfelelni, hanem szociálisan érzékeny, a szakmai fejlődésre kész kollégákat választjuk ki.
Intézményünkben jelenleg több szociális végzettségű munkatárs dolgozik, akik jó szakmai színvonalon tudják megvalósítani ezt a feladatot.
2.6.     A munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő programok tematikája

–    Anyagismeret
–    Eszközismeret
–    Munkavédelmi ismeretek
–    Anyagelőkésztés
–    A differenciált munkaszakaszok betanítása
–    Célszerű kivitelezés elsajátíttatása
–    Környezetvédelem
–    Önismereti fejlesztés
–    Kommunikációfejlesztés

Differenciálás: A fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban a konkrét munkatevékenységek kiválasztásánál, illetve még ezen belül is a képességeknek megfelelő, elsajátítható munkaszakasz kiválasztásánál a differenciálás elvét vettük figyelembe. Arra törekedtünk, hogy minél több részre osszuk a munkafolyamatokat, mert így tudunk megfelelni a személyre szabott fejlesztés elvárásának.

Továbblépési lehetőség: Intézményünk keresi a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatási továbblépés lehetőségeit.

2.7. A előállított termékek alapanyagának beszerzése és értékesítési terve:
Külső céggel kötött szerződés alapján történik.

3. A szolgáltatások várható hatásai, eredményei

3.1. Étkeztetés

A napi egyszeri meleg élelem biztosítása során a gondozott mentesül a számára komoly nehézséget jelentő munkafolyamattól, melynek hatására javul közérzete, egészségi állapota, a rászorultak egy csoportjánál biztosítottá válik a biológiai alapszükségletük kielégítése. Változatosabb, olcsóbb és szakszerűbb étkezésben lehet része. A főzésre fordított energiái felszabadulnak, amit pihenésre vagy más elfoglaltságra fordíthat. Bővülnek segítő emberi kapcsolatai.

3.2. Házi segítségnyújtás

A gondozott fizikai és pszichés állapotának segítésével komfortosabb érzéshez jut. A Maslow-i piramis szintjein feljebb léphet. Az ellátott személy környezetében pozitív változások tapasztalhatók, mely kihat az egészségi állapotára és társas kapcsolataira is. Családja mentesül a fizikai munka alól és több ideje jut a mentális gondozásra. Az egészségi állapotában bekövetkezett változások nyomon vannak követve, így hamarabb jut segítséghez, gyógyításhoz. A prevenció hatékonyabb tud lenni a segítettek esetében. Jó gondozó- gondozott közötti kapcsolat javítja az ellátott társas kapcsolatait.

3.3. Nappali ellátás

A nappali ellátást igénybevevőknél a rendszeres ápolói felügyelet mellett állapotuk javulását, a romló folyamatok lelassulását várjuk. Az ellátottak figyelemmel kisérése, vérnyomásuk, vércukruk, testsúlyuk, koleszterin szintjük rendszeres ellenőrzése prevencióként szolgál az egészségi, mentális és pszichés állapot alakulása során.
Társas kapcsolataik megtartásával és kibővítésével a társadalmi izoláció megelőzhető, így pszichés problémáik (vagy kialakulása) elkerülhető vagy csökkenthető.
A család tehermentesítésével energiák szabadulnak fel, melyek következtében az életvitelük is könnyebbé válik.

3.4. Szociális intézményen belüli foglalkoztatás

A Gondozási Központ keretében szervezett fejlesztő felkészítő munka során nő a gondozottak önbizalma, létbiztonsága, javul a szociális helyzete, a közösségben töltött idő jó hatással van az egészségi állapotra és a pszichés teherbírás növelésére. Ez által nő az esély a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. Fejlődnek képességeik. A munka által az életritmus a normalizáció elve szerint alakul, társadalmi elismertsége is megnő ezen embereknek.

4. Kapcsolattartás más intézményekkel

A Gondozási Központ a helyi intézményekkel igyekszik jó kapcsolatot ápolni, a generációk közötti együtt működést erősíteni. A községben működő civil szervezetekkel is hagyományok alakultak ki, egymás rendezvényeit rendszeresen látogatjuk, segítjük.

Személyes vagy telefonos megkereséssel napi munka kapcsolatban állunk:
–     a helyi önkormányzattal
–    képviselő testülettel
–    családsegítő intézettel
–    házi orvosi szolgálattal
–    védőnővel
–    Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
–    A megyében és a régióban működő több szakosított ellátást nyújtó intézménnyel

Jó kapcsolatot ápolunk:    –      Átányi Nyugdíjasokért Alapítvánnyal
–     óvodával
–    általános iskolával
–    Átányi Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézet-tel
–    Helyi Református egyházzal
–    Rally Team-mel

5. A szolgáltatás kialakításának előkészítése

5.1. Étkeztetés

A meleg ételt a megalakulástól a község óvodája állította elő, amit 2008-tól az Átányi Önkormányzat működtet. Jelenleg a konyha kapacitása és felszereltsége is bővítésre szorul, amit pályázat segítségével szeretne megvalósítani a falu. A személyi feltételek helyben megoldottak. A bővítés során cél a diétás étkeztetés megoldása is, a növekvő igények kielégítése miatt. Kikérdezés útján mértük fel az igényeket, illetve a folyamatos visszajelzésekből tudjuk.
A konyha folyamatos karbantartása és modernizálása ennek megoldása felé mutat.

5.2. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás több évtizedes múltra tekint vissza az intézménynél, de munkánkhoz mai is sok segítséget kapunk a helyi önkormányzat szociális előadójától és a jegyzőtől, valamint a község háziorvosi szolgálatától.
Tovább lépéshez a szociális területen érintett intézmények közötti szorosabb jelzőrendszer működtetésére van szükség. Előre lépés lenne még a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beindítása, melyhez elvégeztük az igény felmérést és kifejeztük csatlakozási szándékunkat.

5.3. Idősek nappali ellátása
Az ingatlan jó műszaki állapotban van a folyamatos karbantartásnak köszönhetően.
Az épület akadálymentesített, ami még komfortosabbá teszi az ellátottak életét. A kiszolgáló és a közösségi helyiségek átlagosan jól felszereltek.
A ház berendezése praktikus, bútorzata az ergonómiai szempontoknak megfelelő. A foglalkoztatáshoz szükséges eszközökkel (televízió, rádió, magnó, számítógépek, kézműves eszközök, stb.) felszerelt.

5.4. Szociális foglalkoztatás

A nappali ellátás keretében történő foglalkoztatás az igényfelméréssel kezdődött, majd megnéztük a jelentkezők dokumentumait, az alkalmazhatóság szempontjából. Közben folytak a munkálatok az épület kialakításán, a működési feltételek megteremtésén. Az engedélyek beszerzése után a megfelelő szakembergárda kiválasztása lesz a következő feladat. Majd a jelentkezők közül 45 fő munkára alkalmas ember kiválasztása következik és a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat.
A külső beszállító céggel szerződéskötés és a munkarend meghatározása/ leosztása a soron következő teendőnk.

6. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői és ellátási szükségletei

6.1. Ellátottak köre, demográfiai, szociális mutatók

A falu összlakossága 2009. január 1-jén: 1564 fő.
Ebből aktív korú (18-62 év közötti): 858 fő,
0-18 év közötti: 474 fő,
62 év feletti 274 fő, melynek nemek szerinti összetétele: 167 nő és 107 férfi.

A csökkenő lélekszám mellett a legnagyobb gondot az aktív dolgozók aránya adja, mely maximum 260 fő lehet a faluban, míg az aktív korúak közül 195 személy nem dolgozik és 90-re tehető az egészségkárosodottak száma.
Jól mutatja a település szociális helyzetét a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, amely 351 fő. Rendszeres szociális segélyben részesülők száma 26 fő és 93-an rendelkezésre álló támogatásban részesülnek.
Az időskorú lakosság kb. 70%-a kisnyugdíjas és egyedülálló.
A falu idősebb lakóinak 60%-a földműveléssel foglalkozott, 40% iparban dolgozott a közeli városokban és a fővárosban. Kevés a faluban az értelmiségi, a magasabb státuszú idős ember.

6.2. A célcsoport ellátási szükségletei

Az ellátottaink több mint 50%-a igényel melegételt és ezzel együtt segítséget a háztartása, személyi higénés igényeinek kielégítéséhez. Fizikai segítségnyújtás a legtöbbször az ebéd házhoz szállításából, gyógyszeríratásból, bevásárlásból, ügyintézésből áll, de vannak, akik takarítást, mosdatást igényelnek.
Az elmagányosodás megelőzését, a depressziós állapot kialakulását ellátásainkkal tudjuk enyhíteni. Szívesen veszik a vérnyomás, vércukor ellenőrzéseket.
Rendszeres igény mutatkozik a beszélgetésre, pszichés gondozásra.
A rendszerszemlélet alkalmazásakor a család tehermentesítését is végezzük. A falu sajátossága, hogy sok idős ember gyerekei elköltöznek a településről és csak ritkábban látogatják őket, ami miatt külső társaskapcsolati igényükre a gondozási központon keresztül kaphatnak megoldást.

7. Szociális szolgáltatások

7.1. Étkeztetés:

A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel:
    helyben történő elfogyasztásával,
    elvitellel,
    lakásra szállításával.
Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ebédet biztosítunk, melyet az Önkormányzat konyháján állítanak elő és a Gondozási Központ tálalókonyháján kerül kiadagolásra, feltálalásra.
Az étkező praktikusan és színvonalasan van felszerelve, igazodva az ellátotti csoport igényeihez és a gyakori programokhoz.
Az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer mennyiségét, nyersanyag-, energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit törvényi szabályozásnak megfelelően alakítják.

Ételszállítás az intézmény tulajdonában levő kiskocsi és kerékpárok segítségével, társadalmi gondozók bevonásával történik.
A nappali ellátottaknak van lehetőségük háromszori étkezést igénybe venni.

Ezt a szolgáltatást munkanapokon biztosítjuk ellátottainknak.

7.2. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
Minden munkanapon biztosítunk ellátást, 8-15 óráig.
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás keretében megvalósuló szolgáltatások:
a) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,
b) közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában
c) az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
d) az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
h) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
i) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

7.3. Nappali ellátás

A nappali ellátás a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni gondozására szolgál.
Minden munkanapon 8-15 óráig van nyitva tartás, illetve igényhez és programhoz igazodva.
Jelenleg 45 fő ellátására van engedélyünk, amit 90 főre szeretnénk bővíteni.

A nappali ellátás biztosítja az ellátást igénybe vevők részére, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, szociális helyzetükhöz igazodó szolgáltatást.
A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, legtöbbször nyitott formában.
A speciális önszerveződő csoportokat munkájukban támogatjuk.

Fizikai ellátás keretében: mosási lehetőség van az intézmény mosógépével, segítséget nyújtunk a ruházat rendben tartásában is. A téli időszakban szívesen melegednek meg az ellátottaink nálunk.

Egészségügyi gondozás: szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, gyógyszerek kiadagolása, íratása, kiváltása, a hét két napján van tornára lehetőség, melyet szakember tart és a részvétel önkéntes.
Életvitellel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat, tanácsadást igény szerint szervezünk és rendszeresen van vérnyomás és vércukor mérés.
Pszichés gondozás: beszokás segítése. Már az előgondozás során próbáljuk az időseket felkészíteni, szemléletét formálni, empátiás magatartás kialakítása az otthonban, a lakók és személyzet körében. A családdal való kapcsolattartás elősegítése különböző programok segítségével (majális, karácsony). Egyéni és csoportos beszélgetéseken szorongások feloldása, konfliktusok kezelése történik, szakemberek irányításával. Támogatjuk, felkaroljuk az önszerveződő csoportokat, elősegítjük céljaik elérését szellemi és fizikai eszközökkel egyaránt.
Foglalkoztatás: kötött és kötetlen formában zajlik. Célunk, hogy a megmaradt képességeiket a gondozottak használják és leépülésüket ezzel megelőzzék, kitolják. Társadalomba integráltan, a hasznosság érzet fenntartása mellett éljenek. A nappali ellátásban részesülő arra alkalmas és igényt érző embereknek lehetőségük van munkaszerződéssel dolgozni.
_    Érdekvédelemben, szociális ügyintézésben a gondozottainknak már többnyire segítségre van szüksége, amiben dolgozóink segítik Őket. Hivatalos ügyek intézésénél szintén tudunk segítséget biztosítani, kisérés, megírás-kitöltés, értelmezés formájában.

7.4. Szociális foglalkoztatás

A rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményével szinkronban foglalkozatott személyek napi max. 6 óra könnyített munkában vesznek részt. A többségében ülő munkát felügyelet mellett végzik, melyet kiegészítünk különböző csoportos foglalkozásokkal, melyek a társadalmi beilleszkedést és a jobb életvitelt szolgálják. A napi munka vissza szoktatja ezeket az embereket a normálnak kezelt életritmusba. Felelősek a kiadott munkadarabért, a környezetükért és a közösségért, amiben dolgoznak.
A foglalkoztatottak részt vehetnek minden olyan ellátásban, ami a nappali ellátás tagjainak biztosítva van.

8.  Az ellátások igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik, melyet formanyomtatványon kell kérvényezni orvosi igazolás és jövedelem nyilatkozat kíséretében.
Egyszerűsített előgondozás történik házi segítségnyújtás és a nappali ellátás biztosítását megelőzően. Az igénylőt teljes körű tájékoztatásban részesíti a gondozási központ vezetője a kötelezettségeiről, jogairól, a fenntartó által jóváhagyott házirendről, térítési díjakról, annak megfizetési rendjéről.
Ez után az intézményvezető írásban értesíti a döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét, mely tartalmazza az ellátás kezdő időpontját, időtartamát, formáját, módját, a biztosított ellátások megnevezését és fizetésre vonatkozó rendelkezéseket.
Az igény elutasításakor – részletes indoklással – szintén írásban történik az értesítés. Kapacitáshiány esetén az igénylő várólistára kerülhet, amelyről értesítést kap. A szolgáltatás az Ellátási Szerződés kölcsönös aláírásával kezdődik meg.
A házi segítségnyújtás ideiglenes jelleggel is adható, amíg a szakvélemény el nem készül.
A szociális étkeztetés igénybevétele jegyzői jövedelemigazoláshoz kötött.
A nappali ellátásnak nincsenek ilyen jellegű feltételei, csak a házirend feltételei és a kapacitás szab határt az igénylőknek.

9. A kapcsolattartás módja

9.1. Étkeztetés

A gondozónők napi kapcsolatban állnak az ellátott személlyel, amely alapján nyomon tudják követni a gondozott fizikális és mentális állapotában bekövetkező változásokat. A személyes kapcsolaton túl van lehetőség telefonon is érdeklődni a gondozottaknál, ha valaki bajba került.

9.2. Házi segítségnyújtás

A segítségnyújtás rendszerességétől függően nyomon követheti a gondozó az ellátott fizikai és pszichés állapotát, ellátási igényeinek módosulását. Az ellátotton kívül kapcsolatot tart személyesen vagy telefonon a hozzátartozókkal és a helyi egészségügyi szolgálat munkatársaival.

9.3. Nappali ellátás
A gondozónő napi kapcsolatot tart a gondozottakkal és szükség esetén a gondozottak hozzátartozóival (telefonon, személyesen). Ezen kapcsolat során tájékozódik az ellátott szükségleteiről, igényeiről azokban bekövetkezett változásokról. Egyéni és csoportos foglalkozások során a szakszerű odafigyeléssel megelőzhető a komolyabb problémák kialakulása.

10. Jogvédelem

10.1. Ellátottak

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesülő számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, az e törvényben meghatározott általános vagy speciális jogokat is biztosítani kell.
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel
a) az élethez, emberi méltósághoz,
b) a testi épséghez,
c) a testi-lelki egészséghez
való jogra.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető köteles biztosítani továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére.
Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képező tárgyai, illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére.
Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell az ellátást igénybe vevők intézménybe bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és – szükség esetén – biztonságos elhelyezéséről.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására.

10.2. Szolgáltatást végzők

Munkavégzésük során felelősségük, hogy saját kompetenciájukon belül a legjobb tudásuk szerint nyújtsák a szolgáltatásokat. Ezért megilleti őket, hogy az ellátottak részéről is megkapják a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. Munkatársaink jogorvoslatért az intézmény vezetőségéhez fordulhatnak abban az esetben is, ha az ellátottak velük szemben erkölcstelen magatartást tanúsítanak, minősíthetetlen hangnemet használnak, fenyegetéssel vagy más eszközzel félelemben tartják őket. Az intézmény vezetője gondoskodik a szociális szolgáltatást végzők emberi és állampolgári jogainak érvényesüléséről.

11. Szakmai információk

Az alkalmazottak szakképzettsége

létszám    munkakör    végzettség
1 fő    Gondozási központ vezető    Szociális munkás
2 fő    Szociális gondozó a nappali ellátásban    Szociális gondozó és ápoló
Mentálhygénés asszisztens
2 fő    Területi gondozónő    Szociális gondozó és ápoló
1 fő    Konyhai kisegítő    Nem igényel szakirányú végzettséget
1 fő    Kisegítő    Szakirányú végzettség nélküli, közcélú foglalkoztatott
2 fő    Társadalmi gondozó a házi segítségnyújtásban    szakképzetlen

Valamennyien a gondozási központ vezetőjének a közvetlen irányítása alá vannak besorolva. A munkáltatói jogkört az intézmény vezetőjénél a polgármester gyakorolja. A többi dolgozó esetében a munkáltatói jogkör az intézmény vezető feladata, a szakmai irányítással együtt.

Az intézményt az önkormányzat működteti, plusz feladatot vállalva a törvényi előírásokhoz képest. A település lakói értékrendjében fontos helyet foglal el az idős emberek ellátása, gondozása.
A kellemes körülmények között működő intézmény jól megközelíthető helyen van a falu központjában és augusztustól lehetőség van a nehezen mozgó emberek beszállítására is.
A későbbiekben szeretnénk szakosított ellátás felé fejleszteni, mert az igények ezt mutatják, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást kialakítását tervezzük.

2009. augusztus 25.

Malacsek Béláné
intézményvezető
Written by admin.atany