március 14, 2018 Hírek Nincs hozzászólás

Az OTSZ 226. § (1) bekezdése alapján „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvé­delmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.”

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. a)a kérelmező nevét és címét,
  2. b)az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
  3. c)az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, pere),
  4. d)az irányított égetés indokát,
  5. e)az égetéssel érintett terület nagyságát,
  6. J)az égetés folyamatának pontos leírását,
  7. g)az égetést végző személyek nevét, címét,
  8. h)az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobil telefonszámát,
  9. i)a tűz tovább terjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
  10. j)a helyszínen biztosított, a tűz tovább terjedésének megakadályozására készenlétben tartott esz­közök felsorolását.

A kérelmet a hozzá tartozó alapeljárási illetékkel (3.000 Ft) legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez), majd a hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munka­napon belül bírálja el.

A kérelemben foglaltak valamint a helyszínen tapasztaltak alapján hozza meg a döntését a hatóság. Az engedélyben kikötésként szerepelteti azokat a feltételeket, amelyek indokoltak a biztonságos égetés elvégzéséhez, (pl. az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásve­szélyt ne jelentsen, az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni, stb.)

Az OTSZ 228. § (1) bekezdése alapján „A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.”

Ezt a védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani, a folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, ha­szonbérlője köteles gondoskodni.

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi Lili. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A tűz nem hagyható őrizetlenül és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.

Az erdőtüzek megelőzése is kiemelt fontosságú. A korábbi országos tűzgyújtási tilalom területi ha­tálya kiterjedt az erdőterületekre, a fásításokra és az ezektől mért 200 méteres távolságon belüli területekre (ideértve a külterületi ingatlanokat is). Az országos tűzgyújtási tilalmat a vidékfejlesztési miniszter hirdeti ki és vonja vissza a belügyminiszter egyetértésével.

Tarlóégetést és egyéb növényi hulladékégetést tűzgyújtási tilalom idején az erdő 200 méteres kör­nyezetében tilos végezni.

Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló nö­vényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ban leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevé­kenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével.

Amennyiben külterületen a szabadtéri égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint pl. az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők elleni védelemről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzve­szélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljáráso­kat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított ége­tésként engedélyeztetni.

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az erdőgazdálkodó a tűzgyújtási tilalom ideje alatt a tűzvédelmi szempontból nagymértékben veszé­lyeztetett területek esetében köteles az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál és a tűzrakó helyeken az általános tűzgyújtási tilalomra figyelmeztető táblát elhelyezni. Az előírás ér­telmében az erdőterületre vezető minden olyan út mentén ki kell helyezni a figyelmeztető táblákat, ahol az erdőlátogató személyek előfordulásával számolni lehet. Ezek elsősorban az erdőterületek megközelítését szolgáló gépjárművekkel járható utak és nyiladékok, valamint az erdőlátogatók ré­szére kijelölt turista jelzéssel ellátott utak, ösvények, továbbá a jelzéssel nem ellátott, de az erdőben történő rendszeres közlekedést szolgáló utak, ösvények.

Az erdőgazdálkodó köteles a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megtartását folyamato­san ellenőrizni, a veszélyeztetett helyekre a tűzjelzésére alkalmas eszközökkel felszerelt tűzvédelmi őröket (tűzjelző szolgálatot) állítani, az erdőtűz oltására megfelelő munkacsoport, felszerelés és jármű készenlétben tartásáról gondoskodni.

A tűzvédelmi bírságról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet tűzvédelmi bírságtétele kimond­ja, hogy amennyiben valaki a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellék hasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik 40-200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, vala­mint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól. A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalansá­gok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap eltelté­vel ismételten kiszabható.

A Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tűzesetek megelőzése érdekében rendszeres ellenőrzéseket tart azokon a területeken, ahol az elmúlt években tűzesetek történtek, illetve ott, ahol a szabadterületek gondozatlanok. A gondozatlan területek tulajdonosait, kezelőit azonosítás után felszólítjuk az elszá­radt növényzet eltávolítására, szükség esetén szankciót kezdeményezünk velük szemben.

A veszélyeztetés időszakában a tűzmegelőzési szabályok betartásának fokozott ellenőrzését hajtjuk végre az erdő- és mezőgazdálkodásban. Az ellenőrzésekbe az érintett hatóságokat (földhivatal, hegybíró) is bevonjuk. A szándékos tűzokozások esetében a beavatkozásokkal kapcsolatos költsé­gek megtérítését kezdeményezzük, illetve tűzvédelmi bírság kiszabására is sor kerülhet.

A tűzesetek számának csökkentése és azok hatékony megelőzése érdekében, az önkormányzatokat is hatékonyan be kell vonni a szabadterületi tüzek megelőzésére irányuló tevékenységünkbe.

 

 

3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos út 1.

Telefon: +36 (37) 312-583 +36 (37) 500-584 Fax: +36 (37) 312-583
E-mail: gyongyos.kvk@katved.gov.hu

Written by admin.atany