június 21, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Átány Községi Önkormányzat
Gondozási Központ
Szervezeti és Működési
Szabályzat
Készült: 2009. augusztus 25.
I. A Gondozási Központ adatai

Intézmény neve: Községi Önkormányzat Gondozási Központja

Székhelye: 3371. Átány, II. Rákóczi F. út 34.
Tel: 36/482-017
e-mail cím: gkatany@freemail.hu

Fenntartó: Átány Község Önkormányzata
Címe: 3371  Átány II. Rákóczi Ferenc út 60.
Tel: 36/482-001

Alapítva: 1977. november 1.

Közvetlen felügyelete: Átány Községi Önkormányzat

Az intézmény jogállása: Önállóan működő, közszolgáltató költségvetési szerv.
Az intézmény alapvető célja és feladata a helyi önkormányzatról szóló, 1990. évi LXV. törvény 8.§.(1) bekezdésében megfogalmazott szociális ellátásról való gondoskodás, valamint a szociális igazgatásról és ellátásról szóló, 1993. évi III. törvény 56.§.(1) bekezdése alapján: „A szociális rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása.”.

Működési területe: Átány község közigazgatási területe.

Az intézmény tevékenysége, szakfeladat száma:
Szakágazati rend szerint:
88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Szakfeladat rend szerint:
85323-3 Házi segítségnyújtás
85325-5 Szociális étkeztetés
85326-6 Nappali szociális ellátás

Szakfeladat rend szerint:
881011 Idősek nappali ellátása
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretébe.

1./ Az intézmény feladatait a következő jogszabályok alapján végzi:
– többször módosított 1993. évi III. Tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
– az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről
-a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. és annak végrehajtási rendeletében foglaltak

II. Az intézmény szervezeti felépítése

a.) Étkeztetés
Az étkeztetés keretén belül azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése történik, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

b.) Házi segítségnyújtás
Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
c.) Nappali ellátás
jelenleg férőhely: 45 fő
Foglalkoztatási engedélyezési eljárást követően: 90 fő
– Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.
– A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szerveződéseknek, csoportoknak.
– Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.
d.) Szociális foglalkoztatás
A nappali ellátás keretében történik, ahol 45 fő ellátott könnyített munkát végez naponta maximum 6 órában. A munkáltatói jogokat jelen SZMSZ megállapodás tartalmazza, a beszállítást és az értékesítést egy külső cég végzi. A munkaszerződések határozott idejűek és a cél a nyílt munkaerő-piacra történő kihelyezés.

III. Az intézmény működése

1.) A Gondozási Központ munkarendje:
Az intézmény hétfőtől péntekig 8-16 óráig tart nyitva.
Az intézményt a lakosok személyesen, írásban és telefonon is megkereshetik.

2.) Adatvédelem
A szociális törvény az adatvédelmi törvény és az etikai kódexben előírtak szerint.

3.) Alapellátás feladatai:
Szociális étkeztetés:
Étkezésben részesülhet az a szociálisan rászorult személy, aki a napi főtt ételt önmaga vagy eltartottja részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani. Étkeztetésben részesülhet továbbá az a személy, illetve eltartottja is, aki kora vagy egészségi állapota miatt az étkezésről más módon gondoskodni nem tud.
Az Önkormányzat konyhája biztosítja a melegétel elkészítését és a Gondozási Központ ebédlőhelységében történik az ebéd kiszolgálása és van lehetőség a helyben fogyasztására is.

Formája:
–    Helyben fogyasztás (idősek klubjában)
–    Elhordási lehetőség
–    Kerékpárral történő házhoz szállítás

Házi segítségnyújtás:
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
Az ellátás formái:
-Fizikai ellátás: pl. személyi és környezeti higiéné biztosítása, élelmezés, ruházat mosása, vasalása
-Egészségügyi ellátás, egészségügyi gondozás: személyi higiéné biztosítása, ápolási teendők, orvoshoz kísérés, orvos kihívása, gyógyszer és gyógyászati segédeszközök felíratása, kiváltása, gyógyszeradagolás, kórházi látogatás.
-Pszichés gondozás: külső kapcsolattartás elősegítése, mentális irányítás
-Foglalkoztatás:- Fizikai önellátással kapcsolatos teendők segítése, torna, szellemi, kulturális, szórakoztató programok iránti igény felkeltése.
-Szociális ügyintézés, érdekvédelem

A házi segítségnyújtás módját, formáját, gyakoriságát a jogosult igényének, egyéni állapotának, szociális helyzetének és a háziorvos javaslatának figyelembevételével a gondozás irányítója, az intézményvezető állapítja meg a szakvélemény alapján.
Az igénybevett gondozásért a jövedelmi viszonyoknak megfelelően térítési díjat kell fizetni, havonta utólag.
Térítési díjat csak a lakáson eltöltött idő után kell fizetni.
A házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozói tevékenységet hivatásos és társadalmi gondozó végezheti.
A gondozottak státuszukban, jövedelmi viszonyaikban bekövetkező változásokat kötelesek 8 napon belül bejelenteni az intézmény vezetőjének.
A fenti tevékenységek a szociális esetmunka keretében folynak.

Speciális alapellátás keretében szeretnénk a településünkön élő személyek gondozását – ellátását biztosítani. Ezen belül fogyatékossággal élő személyek, szenvedély betegek, képességének fejlesztését, szinten tartását a társadalmi életben való részvételüket, valamint önálló életvitelüknek elősegítését.

Nappali ellátás:
A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, első sorban időskorúak napközbeni gondozását látja el.
Szolgáltatások:    –   Háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
–    Lehetőség személyes tisztálkodásra
–    A klubtagok ruházatának mosása, vasalása
–    Szabadidős elfoglaltság (televízió, zenehallgatás, társasjáték)
–    Pihenőszoba
–    Társas együttlét, beszélgetés, felolvasások
–    Hivatalos ügyek intézésében segítségadás
–    Rendszeres testsúlymérés, vérnyomásmérés, cukormérés

A szolgáltatások tetszés szerint igénybe vehetők.
A nappali ellátás működését a Házirend segíti.
A gondozás esetmunka és a szociális csoportmunka keretein belül folyik.
A fontosabb elemei:
–    Fizikai ellátás
–    Egészségügyi gondozás
–    Pszichés gondozás
–    Foglalkoztatás
–    Szociális ügyintézés
Hasonlóan a házi segítségnyújtáshoz.

Szociális foglalkoztatás:
Egészségi vagy mentális állapotuk miatt segítségre szoruló nappali ellátásban részesülő emberek foglalkoztatása folyik a Gondozási Központ keretén belül. A normál napi ritmus, a közösség, a pszichés segítés és az anyagi juttatás mind hozzájárul ezen emberek egészségi és pszichés állapotának, valamint szociális helyzetének javulásához.

IV. A szakmai munka koordinálása, ellenőrzése, helyettesítési rend

Az intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja, az intézmény dolgozói felett a gondozási központ vezetője gyakorolja..
A vezető és dolgozók munkaköri feladatai, kötelezettségei a Munkaköri leírásban vannak rögzítve, melynek irányadója a KJT és a Munka Törvénykönyve.
Az intézmény dolgozóira kötelező érvényű a szociális munka Etikai Kódexe.
Az Intézmény vezetője a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján vezetőnek minősül, pályázat útján Átány község Képviselő Testülete nevezi ki.

Az intézmény munkatársai a vezető irányításával munkacsoportot alkotnak, külön munkacsoport a nappali ellátás a szociális foglalkoztatóval és külön a házi segítségnyújtás, valamint az étkeztetés.
Az intézményvezető általános helyettese az 1. számú gondozónő, aki szerződéseknél aláírói joggal nem rendelkezik és a költségvetésnél meghatározott eszközök beszerzésénél csak       20 000Ft-ig dönthet önállóan.

A nappali ellátásban az 1. számú gondozónő,
a házi segítségnyújtásban az 1. számú szociális gondozó a felelős a munka menetéért, dokumentálásáért.
A nappali ellátás 2. számú gondozónője felel a szociális étkezés megszervezéséért és dokumentálásáért.
A szociális foglalkoztatás munkamenetéért a koordinátor felel és közvetlenül az Ő irányítása alá tartoznak a segítők.
A helyettesítéseket a munkacsoportokon belül kell megoldani, de ha ez nem lehetséges, akkor a munkacsoportok besegíthetnek egymásnak, az intézményvezetővel egyeztetve.

V. A közösségi szociális munka keretében:

-Lakóhelyi és egyéb közösségek szerveződésének elősegítése, szakmai támogatása, érdekképviselete
-Szociális célú önszerveződő közösségeknek, civil szerveződéseknek helységbiztosítása, szakmai tanácsadás

VI. Egyéb tevékenységek:

1.    Közreműködés a község területén élő idősek, betegek, fogyatékosok szociális szükségleteiknek feltárásában, elemzésében.
2.    Figyelemmel kísérni a fenti körökben jelentkező szociális feszültségeket, javaslatot tesz, dolgoz ki megoldásukra, kezelésük érdekében szakmai projekteket valósít meg.
3.    Hozzájárul a szociális munka szakmai, módszertani fejlesztéséhez.
4.    Tevékenysége, szakmai feladatainak végrehajtása során együttműködik más intézményekkel, társadalmi civil szervezetekkel.

VII. Intézményvezetés
Az intézmény élén az Önkormányzat Képviselő Testülete által kinevezett intézményvezető áll.
Az intézményvezető felmentésével, fegyelmi és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a képviselőtestület jár el, egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.
Jogköreit képviselő testületi határozatok szabályozzák.

Az intézmény v

ezető feladatai, hatásköre:
-Felelős az intézmény működéséért, a feladatok zavartalan ellátásáért, a tevékenység szakszerűségéért.
-Ellátja az intézmény képviseletét.
-Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve felé beszámolást terjeszt elő.
– Gyakorolja az intézményben a kiadmányozási jogkört és távolléte esetén az 1. számú gondozónő veszi át ezt a feladatot.
– Kidolgozza az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.
-Irányítja az SZMSZ-ben meghatározott feladatok szakszerű végrehajtását.
-Kidolgozza a dolgozók munkaköri leírását.
-Gondoskodik a feladatok ellátásának tárgyi és személyi feltételeiről.
-Rendszeresen ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját.
-Feltárja dolgozóinak továbbképzési lehetőségeit, lehetőség szerint biztosítja dolgozói szakmai fejlődését.
-Ellenőrzi az előírt nyilvántartások vezetését. Felel az adatkezelésért a gondozottak személyiségi jogainak védelméért.
-Felülvizsgálja a gondozottak által fizetendő személyi térítési díjakat.
-Gazdálkodik a rendelkezésére álló költségvetési kerettel.
-Összehangolja az intézmény kapcsolattartásait.
-Gondoskodik a közegészségügyi, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzatok előírásainak betartásáról és az ezzel kapcsolatos oktatásról.
-A dolgozók részére szükség szerint de legalább évente kétszer munkaértekezletet tart.
-Összehangolja és koordinálja a szervezeti egységek munkáját.
-A dolgozók szabadságát előzetes egyeztetés alapján, mint munkahelyi vezető engedélyezi
– Megismeri és megismerteti az új szakmai módszereket,
– Készíti az intézmény éves munkatervét, házirendjét, valamint képzési és továbbképzési terveket készít,
– Fogadja a kliensek részéről érkező panaszokat és bejelentéseket, kivizsgálja, illetve kivizsgáltatja azokat. Javaslattételi joggal bír a szükséges intézkedéseket illetően, különös tekintettel az etikai szabályokra,
– Szükség esetén más típusú ellátásokat kezdeményez.
– Együttműködést biztosít az ellátási területen működő intézményekkel, civil szervezetekkel, az ellátást igénybe vevők hozzátartozóival.
– Az Intézmény „A Szociális Munkások Etikai Kódexében” foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

VIII. Záró rendelkezések

1.    Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei:
– dolgozók munkaköri leírása
– a házirend

2.    A Szervezeti és Működési Szabályzat Átány Község Képviselő Testületének jóváhagyásával lép hatályba.
3.    Felülvizsgálat rendje:
– jogszabályváltozás esetén

Átány, 2009. augusztus 18.
P.H.

…………………………………
Malacsek Béláné
Gond. Közp. Vez.

A Szervezeti és Működési Szabályzat Átány Község képviselő – testülete jóváhagyásával lép hatályba.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-Testület 2009. augusztus 28-án jóváhagyta:

…….……………………….
Dányiné Szórád Ibolya
Körjegyző

Záró rendelkezések
A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei
1.) Munkaköri leírások
2.) Irat kezelési Szabályzat
3.) Munkavédelmi Szabályzat
4.) Tűzvédelmi Szabályzat
5.) Házirend
6.) Megállapodások:   – Átány-Hevesvezekény Körjegyzőségével
– Szociális foglalkoztatóval

Written by admin.atany