június 20, 2016 Hírek Nincs hozzászólás
Átány Község Önkormányzat Gondozási Központja
HÁZIREND
2009

 

Községi Önkormányzat Gondozási Központja
Átány, II. Rákóczi Ferenc út 34.
Tel: 36/482-017
e-mail: gkatany@freemail.hu

 

I. Bevezető

A Gondozási Központ Átány Község Képviselő-testülete által alapított, önállóan működő,
közszolgáltató költségvetési szerv.
Ellátási területe: Átány község közigazgatási területe.
Ellátottak köre: Az 1993. III. tv. 65./F. §. alapján a Gondozási Központba azok vehetők fel, akik: a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek.
A nappali ellátás részükre lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

II. Az ellátás igénybevétele

1, A Gondozási Központ személyes gondoskodást nyújt, igénybevétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

2, Felvételkor az intézmény vezetője tájékoztatást ad az ellátás tartalmáról, feltételeiről, a jogosult és hozzátartozói kapcsolattartásáról, az ellátott jogairól és kötelezettségeiről, az intézmény házirendjéről.

3, A Gondozási Központ minden tagjának és dolgozójának erkölcsi kötelessége olyan magatartást tanúsítani, hogy az intézményben az együttélés békés, családias legyen. Gondosan, lelkiismeretesen használni az intézmény felszerelési tárgyait és vigyázni az intézmény rendjére. Súlyos házirend-megsértésnek számít az egymás, vagy a dolgozók iránt tanúsított tiszteletlen /trágár/ beszéd, illetve tettlegesség és szándékos károkozás. Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást, gondozást, ehhez szükséges szolgáltatásokat nyújtson minden szolgáltatást igénybe vevő számára.

III. A gondozási központ nyitvatartási rendje

hétfőtől csütörtökig::    730-1600-ig
pénteken:             730-1400-ig

IV. Térítési díjról

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézmény térítési díjait Átány Község Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg.
A személyi térítési díjat az igénybe vétel napjától havonta kell fizetni a Gondozási Központba, minden hónap 10-ig.
A térítési díj befizetésének elmulasztása esetén az intézményvezető kötelessége a behajtással kapcsolatos teendők elvégzése.

V. Együttélés szabályai

A látogatás rendje
A klubtagok bármikor fogadhatnak látogatókat, azzal nem zavarva a többi klubtag nyugalmát és a látogató is köteles a házirendet betartani.

Vallásgyakorlás
A szabad vallásgyakorlás lehetőségével minden klubtag élhet az intézmény területén, mások igényeire tekintettel.

Dohányzás
Klubtagjaink és dolgozóink csak kijelölt helyen dohányozhatnak. Kötelesek azonban figyelemmel lenni nem dohányzó társaikra.
Az épületben tilos a dohányzás!

Szeszesital fogyasztás

Szeszesital kis mennyiségben fogyasztható, de csak akkor, ha az alkoholt fogyasztó magatartása nem zavarja az intézmény rendjét, az ellátottak nyugalmát.
Zavaró, megbotránkoztató alkoholos viselkedés esetén az intézmény vezetője a gondozottak nyugalmának védelme érdekében az ellátott intézményi jogviszonyát megszüntetheti. Előtte figyelmezteti, elbeszélget az ellátottal, majd ismétlődés esetén megszünteti a jogviszonyát.

VI. Gondozási Központ által biztosított szolgáltatások

A klubban igénybe vehető szolgáltatások:
Térítési díj köteles szolgáltatás: az étkezés.
A klub tagjai térítés ellenében kérhetnek ebédet vagy háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna).

A tízórait   830 – 900 óráig, az ebédet  1130 – 1300 óráig, uzsonnát 1430 – 1500 lehet igénybe venni.
Kérjük, az étkezésekhez az ebédlőt szíveskedjenek igénybe venni.
Az élelmiszereket a klubtagok a rendelkezésükre álló hűtőszekrényben tarthatják.
Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézményvezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni, különben térítési díjat számolunk erre az időszakra is.
Az uzsonnát kérésre becsomagolják és azt haza lehet vinni.

Térítés mentes szolgáltatások:
–    tisztálkodási, mosási, vasalási, varrási lehetőség.
–    televízió, videó, rádió, Cd lemezjátszó, magnó használata
–    sajtó termékek (napilapok, heti lapok),
–    könyvek, társasjátékok, kártya biztosítása.
–    felvilágosító előadások szervezése, egészséges életmód témakörében,
–    rendszeres vérnyomásmérés és testsúly ellenőrzés,
–    szobakerékpár a testmozgás biztosításához
–    hivatalos ügyek intézésének segítése,
–    kapcsolattartás családdal, háziorvossal.

Mosás szabályozása:
A Gondozási Központ az ellátást igénybevevő számára  heti  két mosáshoz (1 fehér, 1 tarka) biztosít mosóport és öblítő szert. Aki ezen felül is igénybe kívánja venni a szolgáltatást, az a mosáshoz saját maga kell, hogy biztosítsa a mosóport, öblítőszert. Mosásról mosási füzetet kell vezetni, annak elvégzését az igénybevevő aláírásával kell, hogy igazolja.
Varrási, javítási munkákhoz varrógép használatát biztosítjuk.

Fürdés:
800 és 1000 ill. 1400 és 1600 óra között, mert az illemhely és a tusolók egyszerre történő használata egymás akadályoztatásával jár.
A fürdésben, hajmosásban, hajszárító használatában a gondozónő igény szerint segítséget nyújt.

Takarítás:
A klubban a takarítást akkor végzik, amikor a legkevesebben vannak, reggel 800 és 900 között ill. délután 1500 és 1600 óra között kölcsönösen alkalmazkodva egymáshoz (klubtagok és gondozónők).
A munkába önkéntes alapon, a gondozottak is bekapcsolódhatnak (kivéve mosogatás).
A klub és a klub körüli zöldterület, virágoskert, szalonnasütő takarítási, karbantartási feladataiba önkéntes alapon minden klubtag bekapcsolódhat.

Szellemi, kulturális szolgáltatások:
A sajtótermékeket időbeni korlátozás nélkül mindenki olvashatja.
Videó, rádió, CD lemezjátszó, magnó és televízió, számítógép a gondozószemélyzet felügyelete mellett használható.

A klubban található fitness gépeket a klubtagok csak saját felellőségre használhatják.
A szervezett programok nyitottak, azon minden klubtag részt vehet.

Pihenés biztosítása:
Egy kétágyas pihenőszoba áll a klubtagok rendelkezésére.

Egészségügyi ellátás
Rendszeres vérnyomásmérés, vércukorszint, súlymérés szükség szerűen, indokolt esetben.
(gyógyszeríratás és kiváltás folyamatos)
Gyógyszerek, segédanyagok beszerzése az ellátottak költségére történik.
Minden ellátottnak kötelessége bejelenteni az intézmény vezetőjének, ha fertőzőbetegsége lép fel (hasmenés, nátha …stb.) ami tömeges fertőzéseket idézhet elő.

Személyi higiéné
A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása az ellátottak és a dolgozók közös érdeke és feladata.
A Gondozási központ dolgozóinak feladata a környezeti tisztaság folyamatos fenntartásának megszervezése. Az idősek klubja tagjainak higiénéjéért a gondozónők a felelősek. A dolgozók a klubtagok részére kötelesek a tisztálkodáshoz szükséges segítséget biztosítani.
A Gondozási központ biztosítja:
–    Szappant
–    WC-papírt
–    Sampont szükség szerint

VII. Foglalkoztatás, értékmegőrzés, pénzkezelés, kártérítés

Szabadidős programok

A klubtagok részére, idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a gondozónők nyújtanak segítséget. Így biztosítható a személyre szabott gondozás. A szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, az ellátott családi és társas kapcsolatai fenntartásának feltételeit is Ők biztosítják.. A programokon való részvétel önkéntes, amelyen a klubtagok egyéniségüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt.
A külön költségtérítés ellenében igénybe vehető programokról egyértelműen kell tájékoztatni az ellátottakat. A klubtagok ilyen programokkal kapcsolatban nem hozhatják kellemetlen helyzetbe a dolgozókat.
A klub nyílt intézmény. A klubtagok barátaikat, rokonaikat – a házirend betartása mellett fogadhatják.
Előzetes bejelentés esetében a rendezvényeken az ellátottak barátai és rokonai is részt vehetnek.

Értékmegőrzés
A gondozottak értéktárgyaiért, pénzéért felelősséget nem tud vállalni az intézmény.
Az intézménybe szúró-vágó, balesetveszélyes eszközt bevinni tilos.

A klubtagok értékeinek, pénzének kezelése

Az ellátottaknak írásban nyilatkoznia kell, hogy a részére érkezett küldeményt a gondozónő átvehesse, kérése esetén két tanú jelenlétében, tanúk aláírásukkal igazolják a postai küldemény (pénz, értékcikk, csomag) átadásának megtörténtét.

Kártérítés

Az ellátott köteles az intézmény berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni, azokat megóvni és megőrizni. Az ellátott köteles a szándékos károkozásból eredő kárt megtéríteni.

A jogosult panaszával az intézmény vezetőjéhez, majd a fenntartójához fordulhat, ha a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, vagy az intézkedéssel nem ért egyet.

VIII. Az ellátottak és dolgozók kapcsolata

Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az ellátottak személyiségi jogainak kölcsönös tiszteletbenntartásáról, a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének az érvényesítéséről.
Az intézményben foglalkoztatott személy, valamint a vele közös háztartásban élő, közeli hozzátartozója az ellátottal tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt, illetőleg annak megszűnésétől számított 1 éven belül nem köthet.

A dolgozó az ellátottól sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem fogadhat el.

IX. Az intézményi jogviszony megszűnése

Az intézményi jogviszony megszűnik:

–    Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
–    A jogosultnak a jogviszony megszűnésére vonatkozó kérelmére,
–    A jogosult halálával

Megszüntetheti a jogviszonyt Átány Község Önkormányzata:

–    Ha az intézményi ellátás feltételei már nem állnak fenn,
–    A jogosultat más intézménybe kell elhelyezni,
–    A jogosult a házirendet súlyosan megsérti!

A Gondozási központ vezetőjének felelőssége gondoskodni arról, hogy az intézmény, illetve annak dolgozói a Házirendben foglaltaknak megfelelően lássák el feladataikat.

Átány, 2009

Malacsek Béláné
Gondozási Központ vezető

 

 

Written by admin.atany