április 18, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Tisztelt Képviselő- Testület!

Az Önkormányzat a Magyar Körtársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVIII. Tv. Rendelkezéseit megtartva állította össze tárgyévi költségvetését, melyet a Képviselő- Testület a 3/2007. (III. 1. ) sz. rendeletével fogadott el, ennek 2007. I. félévi tejesítéséről az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Képviselő- Testületet:

Az Önkormányzat bevételi forrásának nagy része állami támogatás, ami havi lebontásban rendszeresen, időarányosan kerül az Önkormányzat számlájára, ami biztosítja az Önkormányzat és intézményei részére a működtetést. Az első félév második felében azonban kisebb likviditási gondokkal kellet megküzdeni, mivel a beérkező bevételek nem fedezték a kiadásokat. Ez az állami támogatás megérkezésekor azonban realizálódott.

Az állami támogatáson felül az alábbi pótelőirányzatokban részesült az Önkormányzat:

Pénzmaradvány rendezése miatt                                                9 083 000
Közhasznú foglalkoztatás bevétele                                               576 745
Orvosi ügyelet elszámolása miatt                                                 371 794
Közműfejlesztési támogatás lakosságnak                                   14 100
TEMPUS közalapítványtól átvett pénz Általános Iskola        150 000
Egészségügyi pályázat (Egészségügyi fejlesztési program)  1 128 000
Mozgáskorlátozottak támogatása                                                 731 500
Útfelújítás (Templom út, Béke út)                                                5 480 000

Összesen:    17 535 139

A fenti összeggel módosítottuk az Önkormányzat költségvetését, így a jóváhagyott módosított bevételi és kiadási előirányzat 307 964 139  Ft. Az alábbiakban szakfeladatonként tájékoztatjuk a Képviselő- Testületet  a bevételek és kiadások alakulásáról:

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatatás:

2003. november 1-től 2 fő közalkalmazottal működik. Kiadásai jelentős részét a munkabér és járulékai teszik ki, dologi kiadásai minimális felhasználást mutatnak.

Bevételeit a mezőőri támogatás címen kapott összeg biztosítja, ami negyedévenként 300.000.- Ft bevételt jelent. 2007. évben csak a 2006. IV. n.évre igényelt támogatás érkezett meg, az idei évben még nem kaptuk meg a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal  részéről az igazolást, ami alapján igényelni tudtuk volna a támogatást.

Helyi közutak létesítése, felújítása:

Itt került tervezésre a Templom és Béke utak felújítása, melynek kivitelezési munkái az I. félévben befejeződtek, pénzügyi teljesítése azonban csak július első napjaiban valósult meg.

Napköziotthonos Óvada-Konyha:

Ehhez az alábbi szakfeladatok tartoznak, a következő %-os felhasználás szerint:

* Óvodai étkeztetés    24 %
* Napközi étkeztetés    27 %
* Gondozási Központ étkezése    9 %
* Szociális étkeztetés    14 %
* Kötelező és vedég étkeztetés    26 %

A Konyha kiadási igen jelentős részét képezik a költségvetésnek, összességében 28 790 000 Ft összegben.

Az élelmiszer beszerzés napi kiadásai így jelentős összeget tesznek ki. Az I. félév folyamán is kerestük annak a  lehetőségét, hogy minél gazdaságosabban történjen meg az árú beszerzése.

Így több beszállítótól és külső szállítóktól kértünk árajánlatot, és igyekeztünk  a legkedvezőbb ajánlatokat kiválasztani annak érdekében, hogy minél kisebb kiadással tudjuk működtetni a Konyhát.

Költségtakarékosságot jelent még az, hogy közcélú és közhasznú munkásokat alkalmaztunk, mert a meglévő állandó létszám nem lett volna elég a megnövekedett adagszám biztosítására, mivel a előírt létszámcsökkenés is megvalósult nyugdíjazás és átszervezés miatt.

Bevételek alakulása:

Az óvodai étkeztetés községünkben is ingyenes a gyermekvédelmi törvény előírásai szerint. Fedezete állami támogatás. Ugyancsak ingyenes az Általános Iskola 1-4. osztályában is az arra rászorulók részére. Így a gyermekétkeztetésből csak minimális bevétel kerül beszedésre.

A Református Iskola étkeztetését is a konyha biztosítja, csak a nyersanyagköltséget fizetik ki az Önkormányzatnak. 2007. I. félévben 267 388 Ft támogatást nyújtottunk a felhasznált rezsiköltség miatt.

A Konyha ellátja a szociális területet, a vendég-, és a kötelező  étkezőket is,  melynek bevételei az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzat      Teljesítés

Nappali szociális ellátás               2500            1457

Szociális étkeztetés                       3500            1260

Házi segítségnnyújtás                 1500            404

Kötelező és vendég étkeztetés    5600            3527

A Konyha dologi kiadásainál a gázfelhasználás teljesítése már most túllépést mutat, a 300 000 Ft előirányzattal szemben 362 000.- Ft. Az áramdíj és az üzemeltetési, fenntartási kiadások összege is nagyobb a időarányos felhasználásnál. Itt szükség lesz pénzforrás átcsoportosítására.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:

Ezen a szakfeladaton a Polgármesteri Hivatal és a községet érintő általános kiadások  jelennek meg. A bérfelhasználás 52 %-os, ami a január hónapban történt 13 havi kifizetés miatt magasabb az időarányosnál. De ez ugyanezt tapasztalhatjuk a többi intézménynél is.

Létszám alakaulása terén 1 fő április 1. től igénybe vette a Prémium Évek program kedvezményt, 1 fő felvételre került a GYED-en lévő dolgozó helyett.

Bérgazdálkodásnál történt változás még, hogy a képviselők részére történt számítógép vásárlás miatt a betervezett képviselői tiszteletdíj és annak járulékai egy része átcsoportosításra kerültek fejlesztési kiadásokra 2 241 000 Ft összegben.

A dologi kiadások felhasználása időarányos. Itt kerül kimutatásra a falunap (mintegy 300 0000 Ft a felhasználás)  kiadásai is.

Fejlesztés terén kicserélésre kerültek a Hivatal homlokzati és bejárati nyílászárói, a csatorna felújítása, pénzügyi teljesítése azonban csak júliusban történt meg, melyhez LEKI támogatást kaptunk.

Közvilágítási feladatok:

A közvilágítási áramdíj kerül kifizetésre, melynek felhasználása időarányos.

Város és községgazdálkodási szolgáltatás:

2 fő karbantartó közalkalmazott foglalkoztatásából adódó kiadások, és a közcélú és közhasznú munkások juttatásai jelennek meg.

Az első félévben átlagosan mintegy 10 fő közcélú munkást foglalkoztattunk, melyek az intézmények takarításában, a közterület rendben tartásával, az épületek karbantartásával foglalkoztak, a konyhánál konyhai kisegítőként kerültek alkalmazásra.

Ez nagy segítséget jelent az intézményeknek, hiszen a felmerülő költségek nem a saját költségvetésük terhére kerülnek kifizetésre, hanem visszaigényeljük azokat.

A dologi kiadásoknál kerül lekönyvelésre a rendőr szolgálati lakásnál felmerülő gáz-, villany költségek is.

Költségtúllépés miatt átcsoportosítás szükséges a villamosenergia, és az egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásoknál, mivel már a mostani felhasználás túllépte a 100 %-ot.

Óvodai nevelés:

2006/2007 évi nevelési évben még három csoporttal működött az óvoda. A költség megszorítások miatt szeptembertől már csak két csoport működik. Ez a dolgozók létszám csökkentésével is jár,  2 óvónő és 1 dajka  állása került megszüntetésre.

A két csoport miatt a gyermeklétszám is csökkeni fog, várhatóan 60 fővel működik tovább az óvoda.

A költségvetési kiadások a tervezettnek megfelelően, időarányosan kerültek felhasználásra.

Felhalmozási kiadásként 1 db számítógépet vásároltak.

Általános Iskolai nevelési oktatás:

Ennek keretében működik az Általános Iskolai oktatás, a sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai oktatása és a napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás.

Az első félévben 9 általános iskolai osztály, 1 sajátos nevelésű, 2 napközi és 1 tanulószobai csoport működött. A költségtakarékosság miatt szeptembertől már csak 8 általános iskolai osztály kezdi meg működését. 5 pedagógus és 1 fő takarítói állás kerül megszüntetésre.

 

Igy jelentős költségcsökkenés várható. A gyermeklétszám alakulásában nem nagy változás várható, ugyanakkor a napközi megszűnés miatt normatíva lemondásra került sor.

Dologi kiadások területén csak a legszükségesebb dolgokat szerzik be, így költségtúllépés nem tapasztalható.

Fejlesztési kiadásokat nem eszközöltek.

Háziorvosi szolgálat:

A tervezett 1 640 000 Ft-tal szemben 965 000 Ft a felhasználás, ez 59 %-os teljesítés.

Költségtúllépés a gázdíjnál és a  irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél jelentkezik. Itt átcsoportosításra lesz szükség.

Havonta rendszeres kifizetésre kerül a költségtérítés, a telefondíjnál pedig a 20 000-ft-ot meghaladó részt  befizeti a háziorvos a Hivatal pénztárába.

Fogorvosi szolgálat:

Felhasználás ezen a szakfeladaton 42 %-os. Itt kerül kifizetésre a fogorvosnő útiköltsége, ami havi 20.000.- Ft, valamint a rendelővel kapcsolatos kiadások. (gyógyszer, orvosi műszerek karbantartása,

Védőnői Szolgálat:

Itt a védőnő munkabér és járulékai kerülnek kifizetésre, mely időarányosan teljesült.

Anya-Gyermek Védelem:

Az Egészségházzal kapcsolatos rezsi költségek ezen a szakfeladaton kerültek betervezésre.

Felhasználásuk megfelelő.

Jelentős költségkihatással járt, hogy a védőnő pályázaton nyert 1 128 000 Ft bevétel itt került felhasználásra, amelyből sok programot szervezett és értékes eszközöket vásárolt.

Állategészségügyi tevékenység:

A betervezett 50 000 Ft eddig még nem került felhasználásra.

Szükséges még az idén elvégezni az ún. Dögkút fertőtlenítését.

Családsegítés:

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2007. február 1-től került át a Heves Kistérség Többcélú Társulása működtetése alá.

Itt januárban a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos bérkiadások szerepelnek.

Karbantartási munkálatok elvégzésére a tavalyi évről 520.000.- Ft áthúzódott, melyet ebben az évben használtunk fel az aljzatburkolás és szalagparketta lerakására.

Jelentkeztek még az átírás elhúzódása miatt kisebb fenntartási kiadások.

2006. év működtetésének támogatására ígért összeg 2007. augusztus 1-én érkezett meg a számlánkra 916.022.- Ft összegben.

Nappali szociális ellátás:

Az intézmény működtetésével és a klubtagok étkeztetésével kapcsolatos kiadásokat terveztük erre a szakfeladatra.

Bérfelhasználásnál megtakarítás jelent, hogy a GYED-en lévő dolgozó álláshelyét közcélú munkással töltjük be augusztus 31-ig.

 

Dologi kiadások tekintetében összességében a felhasználás megfelelő, bár vannak olyan költség nemek, ahol szükségessé válik átcsoportosítást eszközölni, ilyen az irodaszer nyomtatvány beszerzés, a kommunikációs szolgáltatás.

Fejlesztési kiadásként 1 db multifunkcionális nyomtató került beszerzésre.

Házi segítségnyújtás:

3 fő gondozónő foglalkoztatásával kapcsolatos költségek szerepelnek.

Dologi kiadás minimális volt az első félévben.

Megjegyzzük, hogy a Konyhánál kimutatott adatok szerint ezen  szakfeladat bevétele, és szociális étkeztetés bevétele sem nem éri el a betervezett összeg időarányos részét.

Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások:

A rendszeres ellátások minden hónap első napjaiban kifizetésre kerülnek.

A rendszeres szociális segély aktív korú foglalkoztatottaknak összege nagyobb a tervezettnél.

Ez azért alakult így, mert más évektől eltérően a nyári hónapokban is fokozatosan nőtt az igénybevevők létszáma, így például július hónapban 140 fő volt, az előző év hasonló időszakában 109 fő volt ebben az ellátásban részesülők száma.

 

Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye összegének és létszámának emelkedése miatt is magasabb a felhasználás a tervezettnél.

Ápolási díjban jelenleg 2 fő részesül, melynek kiadását 90 %-ban visszaigényeljük.

Lakásfenntartási támogatás kevesebben veszik igénybe az elmúlt időszakhoz képest.

2007. júliusi igénylés alapján 50 fő részesül, 2006. júliusban 82 fő részesült ebben a támogatásban.

Művelődési Ház:

Költségfelhasználása időarányos, bevétele azonban nagyon kevés a betervezetthez képest.

100 000 Ft tervezett bevétellel szemben 3 600 Ft a befizetés. Ebben a kérdésben intézkedés szükséges s Képviselő- Testület részéről.

Könyvtár:

A tervezett 200 000 Ft kiadással szemben csupán 8926 Ft felhasználása történt meg.

Fel kell hívni a könyvtáros figyelmét arra, hogy a likviditási ütemtervnek megfelelően ne egy évben egy alkalommal vásároljon könyvet, hanem az év folyamán folyamatosan.

Egyéb bevételek alakulása:

Adóbevételek:                                   Előirányzat                      Teljesítés

Kommunális adó                                 3300                              1604

Iparűzési adó                                        1000                               891

Gépjárműadó                                      2250                              1463

Termőföld bérbead.                              50                                  5

Mezőőri bevétel                                    700                                389

Ingatlan értékesítés                            2100                             650

Lakáskölcsön befizetés                        1600                             821

Az Önkormányzat gazdálkodása 2007. I. félévében kielégítőnek mondható, hiszen Önkormányzati szinten a bevételek  61,48 %-ban, a kiadások 52,38 %-ban teljesültek.

(A kiadásoknál mint már korábban is említettük, vannak olyan kiadások, amik már 100 %-ban teljesültek. Pl. 13. havi illetmény, pályázati összeg felhasználása, mozgáskorlátozottak támogatása.)

Ahhoz, hogy a 2007. II. félévi gazdálkodásunk is zavartalanul működjön, szükség lesz a további takarékos gazdálkodásra és a lehetőségek minél szélesebb körű kihasználására. (pályázatok).

 

Átány, 2007. augusztus 24.

Gönczi Mihály
polgármester

Written by admin.atany