március 23, 2018 Hírek Nincs hozzászólás

Átány Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az I. besorolási osztályban: főiskolai szintű rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga. A II. besorolási osztályban: rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

Ellátandó feladatok:

Átány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete „A közterület-felügyeletről” tartalmazza.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

  1. Átány Község Önkormányzata a közigazgatási területén lévő közterületek rendjének és tisztaságának védelme, az önkormányzat vagyon védelme, valamint a bűnmegelőzés elősegítése és a közbiztonság és közrend védelme érdekében közterület-felügyeletet működtet, az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti keretei között. 2. A közterület-felügyelet keretében foglalkoztatott közterület-felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz. A felügyelő e feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet, épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat igazoltathatja és eltávolíthatja.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 30. pontjában meghatározott iskolai végzettséggel rendelkezik,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgán megfelel,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közterület-felügyeletnél szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz,

A képesítést igazoló okirat másolata,

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,

Valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Joó Bence jegyző nyújt, a 06-36/482-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Átányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-1472/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Written by admin.atany